จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,661.67562.0078.9 %5.0648.1534.9494.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,819.317,864.5038.7 %5.074.24182.45-145.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,154.612,874.0078.2 %5.085.3569.7518.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,135.8611,532.2536.4 %5.0126.30336.20-166.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,125.292,080.0049.6 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,168.891,122.0048.3 %5.0271.27124.5654.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,026.461,652.0045.4 %5.0487.130.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,768.156,740.3013.2 %5.01,095.64424.2561.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,680.76431.0088.3 %5.0699.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,834.58504.0086.9 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,725.47215.0094.2 %5.0394.90533.90-35.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,390.57217.0093.6 %5.0552.7628.5094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,117.07183.0095.6 %5.0697.8081.7088.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,994.762,535.0049.2 %5.01,155.07449.9861.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,507.483,228.0028.4 %5.0544.95589.00-8.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,695.964,337.867.6 %3.51,028.47638.4037.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,716.841,108.0059.2 %5.0648.1552.4391.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,765.372,459.0034.7 %5.01,104.53293.8273.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,083.071,534.0050.2 %5.0819.29136.7683.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,917.10660.0077.4 %5.0800.28117.1185.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,652.652,087.0055.1 %5.01,465.831,135.3522.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,044.823,476.00-70.0 %0.0472.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,322.921,613.0062.7 %5.01,313.71261.3580.1 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,259.501,618.5462.0 %5.0857.33106.7887.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,526.237,310.97-107.3 %0.0952.4197.2289.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 69,936.1744,853.0035.9 %5.0462.38634.35-37.2 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 38,568.327,755.0079.9 %5.0446.58495.00-10.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,533.461,940.6945.1 %5.0990.4462.8993.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,054.051,876.0038.6 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,244.291,063.0067.2 %5.0895.36246.2672.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,786.98295.6089.4 %5.0686.18135.5480.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,261.122,243.0031.2 %5.0914.3748.1594.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,170.55ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,030.961,934.3461.6 %5.01,598.95404.5774.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน993.301,692.00-70.3 %0.0600.05233.8961.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,751.474,151.2012.6 %5.01,028.47179.5582.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,196.421,521.0085.1 %5.0762.24782.80-2.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,456.503,281.005.1 %2.5971.42331.8965.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,506.091.00100.0 %5.0914.37190.9279.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,163.141,582.0050.0 %5.0876.34227.2574.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,883.92996.0065.5 %5.0573.88119.9579.1 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,038.601,785.2055.8 %5.0340.53384.32-12.9 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,956.4618,326.1320.2 %5.0877.91525.2040.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน545.68824.00-51.0 %0.0629.13190.4169.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ281.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,754.92531.0080.7 %5.0686.18141.0579.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,447.773,229.326.3 %3.0933.39403.1056.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,017.461,320.1256.3 %5.0838.30252.8869.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,667.852,621.501.7 %0.5544.16128.9776.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 118,262.7012,378.1732.2 %5.02,103.06232.5788.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 229,820.4412,901.2656.7 %5.02,242.10473.4178.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,528.252,608.5083.2 %5.0238.21280.59-17.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน38,624.1913,292.8965.6 %5.0823.23296.4064.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,037.298,104.0076.2 %5.01,190.23662.3544.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,258.9111,384.02-81.9 %0.01,999.55805.5759.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,256.661,854.0043.1 %5.0895.35144.7483.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,574.39682.0073.5 %5.0610.11153.9974.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน40,777.569,880.0075.8 %5.03,759.980.95100.0 %5.0
รวม 515,031 244,851 52.46 % 47,161 14,869 68.47 %