จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,834.69634.0077.6 %5.0263.99216.9717.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,190.623,701.9066.9 %5.079.4382.48-3.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,020.5412,126.17-10.0 %0.043.800.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,163.6812,088.01-134.1 %0.01,374.95230.2183.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,573.442,265.0036.6 %5.0824.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์92,641.8229,053.7368.6 %5.04,456.472,166.2251.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,330.502,313.9730.5 %5.0709.86693.522.3 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,023.042,267.9725.0 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,962.98542.0081.7 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,623.49488.0081.4 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,615.62457.0082.5 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,503.242,431.0046.0 %5.01,185.711,287.03-8.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,286.051,541.0053.1 %5.0767.266.2799.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,288.671,544.0053.1 %5.0767.36120.9984.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,001.542,101.6165.0 %5.01,851.272,333.19-26.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,675.104,063.7628.4 %5.02,058.061,848.1010.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,867.904,641.00-61.8 %0.0667.71589.6611.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,132.704,249.7317.2 %5.01,489.97799.3746.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,872.905,574.00-14.4 %0.01,204.74509.6857.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,170.9424,978.00-123.6 %0.01,775.21682.4161.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,457.417,721.78-3.5 %0.02,024.44689.7065.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,859.871,827.0052.7 %5.0919.49402.2156.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)83,354.947,111.0091.5 %5.04,619.901,748.7062.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,708.039,270.7713.4 %5.03,824.3749.3698.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,861.791,649.0057.3 %5.0995.5547.7695.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,174.1196.0897.0 %5.0753.52165.3378.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,961.833,815.403.7 %1.5995.5533.6396.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,152.5435,855.57-291.8 %0.01,680.132,571.32-53.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,003.717,121.0040.7 %5.04,207.95410.2990.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,047.047,736.003.9 %1.52,497.821,357.8645.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,837.0614,556.39-85.7 %0.01,302.32103.3892.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,061.121,345.0066.9 %5.01,071.60435.1459.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,921.762,530.0035.5 %5.0995.54551.0044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,239.393,017.0042.4 %5.01,223.73261.3778.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,938.244,058.0017.8 %5.01,280.80628.6550.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,577.734,629.0017.0 %5.01,033.59201.4080.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์324,480.3824,245.7292.5 %5.0867.29218.7874.8 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์66,227.1012,307.0081.4 %5.0800.02262.2967.2 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 76,301.5772,487.005.0 %2.51,423.45750.4147.3 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 12,454.3714,667.01-17.8 %0.0614.72714.50-16.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,647.304,515.10-70.6 %0.0348.422.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,850.88877.0069.2 %5.0596.22146.9675.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,778.502,537.0032.9 %5.0900.47400.8255.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,426.0216,212.0040.9 %5.01,828.91600.6567.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,300.001,924.0041.7 %5.01,064.49376.8764.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,339.017,175.70-34.4 %0.01,432.92464.4867.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,528.512,466.3645.5 %5.01,299.80727.3444.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,729.474,513.77-21.0 %0.0862.43302.7664.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์33,607.046,174.0081.6 %5.01,204.76531.4555.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)38,625.2513,116.7366.0 %5.03,605.63238.5593.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 140,658.2520,889.8248.6 %5.01,336.50598.3155.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 233,724.7912,968.6961.5 %5.01,293.161,028.8520.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 375,490.1415,594.5879.3 %5.01,702.34829.3551.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,968.084,773.6031.5 %5.0284.03454.69-60.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์103,874.34115,245.00-10.9 %0.01,849.17486.0673.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,842.2324,095.00-5.5 %0.01,050.67240.5477.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์90,068.6676,078.0015.5 %5.01,084.37665.6838.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,690.5636,832.00-43.4 %0.0919.531,116.17-21.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์38,338.7320,929.8345.4 %5.0865.45553.8536.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย36,029.7419,980.0044.5 %5.0817.29542.8533.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,546.2125,821.60-90.6 %0.02,222.451,790.9819.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์16,170.4316,260.83-0.6 %0.04,157.30403.6990.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 30,316.9623,304.0023.1 %5.01,213.47845.5230.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,357.681,563.0053.5 %5.01,159.25211.8581.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์37,148.1194,511.00-154.4 %0.01,953.361,586.6618.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,991.713,640.188.8 %4.0995.55667.1433.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,229.402,213.0031.5 %5.0653.27666.33-2.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์40,422.0238,503.014.7 %2.04,623.941,928.3458.3 %5.0
รวม 1,592,100 965,822 39.34 % 95,212 42,321 55.55 %