จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,720.931,139.0058.1 %5.0471.84172.8063.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,138.534,209.65-1.7 %0.0623.97113.2781.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,320.671,760.0047.0 %5.0623.980.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,110.2410,833.6028.3 %5.02,356.99649.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,371.23740.0083.1 %5.0226.105.7097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,911.23364.0090.7 %5.0236.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,061.89780.0087.1 %5.0221.5148.8078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,704.16343.0094.0 %5.0197.5149.6874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,345.79503.0088.4 %5.0196.9936.8881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,001.34505.0087.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,068.74692.0083.0 %5.0524.0964.3187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,074.34649.0084.1 %5.0346.9378.0977.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,136.746,725.77-9.6 %0.01,042.32853.7718.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,753.651,870.0072.3 %5.0985.27863.0712.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,872.51800.0079.3 %5.0642.96458.9828.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,403.161,150.0073.9 %5.0738.04660.2110.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,191.232,268.0072.3 %5.01,879.02759.2659.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,008.263,687.78-22.6 %0.0571.931,317.49-130.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,199.873,981.3423.4 %5.01,441.65296.0979.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,300.031,963.5076.3 %5.01,012.01213.9378.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,419.6811,452.00-21.6 %0.01,435.96154.4389.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,934.273,065.8348.3 %5.0833.64705.9815.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,487.971,261.0063.8 %5.0776.09118.1384.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,017.061,173.0070.8 %5.0585.94473.0519.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,557.953,185.0010.5 %5.0795.08353.1255.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี11,443.554,880.0057.4 %5.01,389.692,612.17-88.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,330.694,360.0018.2 %5.01,099.37645.4741.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,557.181,993.0044.0 %5.0795.11423.0746.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,013.9810,443.27-4.3 %0.01,836.7694.8094.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,527.071,695.0085.3 %5.0757.08619.4018.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,550.352,334.0034.3 %5.0833.15404.5651.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,972.161,935.0051.3 %5.0833.14355.3057.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,528.352,162.5052.2 %5.0806.21324.2959.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,275.331,794.0045.2 %5.0547.90107.6480.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,103.331,956.0082.4 %5.01,036.44252.5575.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี30,496.3224,358.8220.1 %5.0750.03513.4531.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,392.93824.0075.7 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,415.461,322.0061.3 %5.0624.56276.8055.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,485.631,356.0090.6 %5.05,130.7684.0698.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,451.365,167.125.2 %2.5833.14255.5069.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,835.971,830.0073.2 %5.0795.1151.4693.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,680.004,947.7425.9 %5.01,289.53147.9188.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,786.6618,992.00-76.1 %0.01,597.291,298.2718.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 136,395.0313,212.7063.7 %5.0937.73839.8410.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,323.194,821.729.4 %4.5311.47117.5862.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี62,996.0654,000.0014.3 %5.01,224.93620.0849.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,393.9039,228.10-7.8 %0.0838.851,299.59-54.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,902.304,859.3375.6 %5.0716.93805.82-12.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี8,725.0617,622.38-102.0 %0.01,647.92875.6046.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,592.901,963.0057.3 %5.0883.17467.0747.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,771.691,368.0050.6 %5.0528.88247.7353.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,715.6212,252.0030.8 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 478,774 306,779 35.92 % 51,923 23,857 54.05 %