จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,683.77947.0064.7 %5.0510.4264.5187.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,047.554,785.2047.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,115.422,454.0021.2 %5.0681.58221.1467.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,838.012,163.0043.6 %5.0757.6436.2495.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,104.147,917.7934.6 %5.02,069.75716.3065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,230.271,315.0074.9 %5.0409.9933.6991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,151.26833.0083.8 %5.0448.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,152.96599.0085.6 %5.0360.8493.8974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,000.83462.0088.5 %5.0253.3120.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,062.78790.0080.6 %5.0303.0535.7088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,911.94704.4082.0 %5.0360.4767.8981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,966.72762.0080.8 %5.0268.9563.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,941.76486.0087.7 %5.0383.7435.7190.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,447.196,319.12-42.1 %0.01,252.051,189.735.0 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,253.443,120.0026.6 %5.01,137.96432.2562.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,348.451,741.0048.0 %5.0776.65130.8283.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,907.7836,201.16-13.5 %0.05,928.684,943.8016.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,765.561,744.0036.9 %5.0548.47342.0037.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,488.583,050.0044.4 %5.01,632.38674.5058.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,338.203,909.00-67.2 %0.0589.97346.3341.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,200.041,741.0066.5 %5.01,518.271,320.5013.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,839.934,526.256.5 %3.01,328.12825.6037.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,094.0525,700.00-131.7 %0.05,808.101,124.8080.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,867.512,122.4045.1 %5.01,274.91163.8587.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,085.82422.0079.8 %5.068.9248.4929.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,340.191,501.0055.1 %5.0776.66101.8186.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,054.041,002.0067.2 %5.0662.56489.2526.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,516.873,018.7014.2 %5.0525.40369.9729.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,273.755,540.00-5.0 %0.01,252.06722.0042.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,033.656,632.00-64.4 %0.01,042.88562.4046.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,611.0715,367.52-325.6 %0.0814.69603.0426.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,812.1719,141.69-13.9 %0.02,088.76421.2879.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,318.9312,513.0012.6 %5.02,200.393,074.70-39.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,372.341,922.0083.1 %5.0776.66568.1026.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,357.293,373.00-0.5 %0.0776.67361.5253.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,529.203,303.0027.1 %5.01,004.85614.5338.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,484.992,584.0042.4 %5.01,042.87470.9754.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,315.542,840.0034.2 %5.0681.58107.5084.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร40,003.072,965.0092.6 %5.0931.50453.3051.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 70,898.8149,243.0030.5 %5.01,311.25742.2043.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,814.191,066.0062.1 %5.0567.48113.8079.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,496.391,611.0053.9 %5.0814.69249.6869.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,862.811,281.0055.3 %5.0586.50200.2065.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,013.074,334.6413.5 %5.01,156.97367.4868.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,259.733,109.0027.0 %5.01,137.95338.7770.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,994.375,056.00-26.6 %0.0954.32113.0088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)27,581.4410,869.1260.6 %5.02,800.341,208.8456.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 137,389.9317,405.7553.4 %5.01,629.68457.5271.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,791.9913,952.00-9.1 %0.01,776.861,005.5743.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,582.065,200.00-228.7 %0.0275.18427.50-55.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร73,789.1243,500.0041.0 %5.01,510.61828.4045.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,313.581,520.0093.5 %5.0906.09294.5067.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร32,882.709,089.9272.4 %5.0834.97342.0059.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,865.65850.0096.8 %5.0835.56239.4071.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,486.6317,116.427.4 %3.51,876.35938.3050.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,347.732,429.0027.4 %5.0776.66506.1034.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,679.574,479.2073.1 %5.01,482.691,797.90-21.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,909.551,095.0062.4 %5.0605.51193.2568.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร12,046.148,909.9026.0 %5.03,233.411,731.9346.4 %5.0
รวม 651,873 398,634 38.85 % 68,323 33,949 50.31 %