จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,735.111.00100.0 %5.0341.310.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,437.135,878.77-32.5 %0.0797.73203.4374.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,246.851,680.4548.2 %5.0474.380.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,499.132,496.0028.7 %5.0588.4836.2993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,455.5220,289.2013.5 %5.02,250.35501.5477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา124,030.4619,890.0017.2 %5.02,742.25793.0471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,854.943,787.0044.8 %5.0264.8478.5970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,997.332,166.0056.7 %5.0220.1659.6072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,283.581,033.0075.9 %5.0351.5662.1582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,563.59696.0084.7 %5.0324.2436.1288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,467.242,050.0062.5 %5.0223.2372.4767.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,176.95532.0087.3 %5.0225.5939.7382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,850.06270.0093.0 %5.0186.6535.3881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,274.47857.0083.8 %5.0222.2862.0472.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,184.22427.0089.8 %5.0266.4382.4569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,033.14448.0088.9 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,531.93542.0084.7 %5.0194.619.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,188.91693.0083.5 %5.0129.7172.8643.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,299.431.00100.0 %5.0288.7252.0582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,207.862,442.4342.0 %5.0193.3329.2384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,174.61650.0084.4 %5.0173.0244.0774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,740.771.00100.0 %5.0322.8564.4780.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,472.991.00100.0 %5.01,005.040.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,340.813,997.00-19.6 %0.0649.091,829.10-181.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,138.641,567.0050.1 %5.0493.44156.0268.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,397.402,305.0047.6 %5.0892.77528.6440.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,488.252,219.0036.4 %5.0588.48218.4362.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,973.302,560.0035.6 %5.0893.80471.4447.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,189.481,174.0063.2 %5.0474.42800.89-68.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,194.903,109.0040.2 %5.01,327.640.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,486.892,125.6814.5 %5.0518.30523.00-0.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,554.023,563.3721.8 %5.01,284.91920.4228.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,959.772,264.0042.8 %5.0816.71144.9982.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,456.6321.2599.5 %5.0968.82140.6085.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,190.9021,359.00-197.0 %0.01,325.20682.6748.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,302.193,538.0017.8 %5.0930.79470.6849.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,606.881,267.0064.9 %5.0672.9953.8492.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,284.391,871.0043.0 %5.0562.04507.799.7 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,183.554,107.001.8 %0.5866.89365.4757.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,348.102,763.0048.3 %5.01,330.14406.2169.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,226.756,781.00-8.9 %0.01,120.96645.1542.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,313.911.00100.0 %5.0778.64351.9354.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,828.901.00100.0 %5.01,801.940.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,328.373,068.0072.9 %5.0626.53534.7914.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,078.044,681.00-14.8 %0.0797.68350.8556.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,058.994,369.0038.1 %5.01,139.97390.7865.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,175.693,834.7325.9 %5.01,177.97564.1052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,162.444,901.005.1 %2.5816.75127.1284.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,987.865,738.0028.2 %5.0363.25302.1216.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,402.429,764.0021.3 %5.0493.34276.7443.9 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 35,583.3155,786.42-56.8 %0.0570.23431.1124.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,160.2393,923.00-11.6 %0.01,205.32733.0039.2 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 36,032.671.00100.0 %5.0526.660.9599.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 148,607.88113,611.1723.5 %5.07,874.8454.0099.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,274.24951.0071.0 %5.0281.77118.2658.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,407.781.00100.0 %5.0874.580.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,536.633,514.0022.5 %5.0740.60400.0146.0 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,920.968,215.00-38.7 %0.01,558.33611.2260.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,905.582,060.0047.3 %5.0797.81246.0969.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,169.526,834.0073.9 %5.01,347.00962.5428.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา53,782.353,937.2092.7 %5.0752.55294.1660.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,271.6721,915.80-8.1 %0.06,540.520.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,745.5513,509.701.7 %0.52,271.88842.2662.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 245,347.0018,516.0659.2 %5.02,695.891,100.7659.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,350.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5358.970.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,304.091.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,158.491.00100.0 %5.0616.610.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,470.961.00100.0 %5.0447.520.9599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 108,847.1250,755.8953.4 %5.0636.22482.3624.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,402.951.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา147,465.8123,893.0083.8 %5.0523.85252.4251.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,392.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5463.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 66,547.6124,188.0063.7 %5.0530.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,697.4721,626.85-123.0 %0.01,517.811,777.63-17.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,869.141.00100.0 %5.0778.660.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,263.112,500.0023.4 %5.0417.37185.7355.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,639.6123,895.83-35.5 %0.03,354.644,442.99-32.4 %0.0
รวม 1,258,777 659,421 47.61 % 74,942 27,050 63.91 %