จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,609.37442.0083.1 %5.0635.02103.2683.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,218.548,984.6055.6 %5.067.0353.6520.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด21,107.2224,234.29-14.8 %0.089.82146.42-63.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,801.0010,969.50-11.9 %0.034.8471.75-106.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,505.856,063.90-73.0 %0.0996.33208.3379.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,227.032,102.0034.9 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,978.139,569.0046.8 %5.02,897.931,156.0660.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด21,216.8718,299.8013.7 %5.02,896.49884.0969.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,102.492,031.0060.2 %5.01,186.491,020.6814.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,376.082,898.0033.8 %5.01,262.57835.0133.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,264.351,702.0047.9 %5.0901.2586.5690.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,239.771,145.0064.7 %5.0882.24489.7944.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,843.772,908.0024.3 %5.01,205.51803.7033.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,219.912,853.09-28.5 %0.0608.41532.9512.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,797.233,860.0019.5 %5.01,566.81679.2556.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,278.813,004.9273.4 %5.01,072.40227.2978.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,543.299,500.0029.9 %5.01,086.51190.0082.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,363.094,437.5079.2 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด72,857.02115,965.20-59.2 %0.01,208.00441.4563.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,878.27980.0074.7 %5.01,148.46418.0963.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,065.169,475.5337.1 %5.05,314.29315.8194.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,119.72436.0086.0 %5.097.2380.5817.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,196.75290.0075.8 %5.033.8226.2222.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,196.75168.0086.0 %5.082.557.8590.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,101.621,280.0058.7 %5.0958.31134.9185.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,177.68513.0083.9 %5.0298.17480.85-61.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,858.883,905.00-1.2 %0.01,129.45351.8568.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,256.4523,671.00-155.7 %0.01,795.013,032.56-68.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,276.806,716.0053.0 %5.02,232.380.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,389.702,222.00-59.9 %0.0958.29286.4770.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก108,020.528,707.9391.9 %5.04,648.04198.7895.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,714.592,015.0076.9 %5.0958.29548.9842.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,364.663,979.7625.8 %5.0811.28460.4943.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,509.971,912.0045.5 %5.0996.33329.5066.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,483.401,655.4652.5 %5.0763.24323.2057.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,845.202,807.1027.0 %5.0768.1438.5795.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,231.003,206.4865.3 %5.0443.24696.12-57.1 %0.0
เรือนจำกลางตาก 43,215.1046,506.37-7.6 %0.01,173.39476.5759.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,769.32760.0072.6 %5.0692.07166.0576.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,101.573,241.0046.9 %5.01,890.06401.9978.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,172.28934.0070.6 %5.0545.64461.0615.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก63,967.144,378.8693.2 %5.0996.33299.9669.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,566.664,429.103.0 %1.51,338.61624.4553.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,969.143,014.1087.4 %5.08,792.90332.9896.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 144,812.1215,642.6365.1 %5.05,676.23484.0091.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 28,261.847,239.5274.4 %5.02,759.32993.1864.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก5,547.6710,151.59-83.0 %0.0297.06123.1558.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,524.464,408.6232.4 %5.0414.61425.39-2.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก20,084.6228,933.76-44.1 %0.01,094.781,257.37-14.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก3,608,400.0028,488.0099.2 %5.065,741.93682.5299.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด87,447.523,006.0096.6 %5.01,247.361,198.473.9 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,067.3816,840.00-4.8 %0.01,351.191,961.40-45.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,303.553,199.0025.7 %5.01,319.60794.2339.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,736.66604.0077.9 %5.0692.08153.9077.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,136.9213,648.0067.6 %5.06,433.734,687.3827.1 %5.0
รวม 4,461,321 500,335 88.79 % 145,588 31,188 78.58 %