จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,754.051,094.0060.3 %5.0482.43102.1078.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,514.065,363.8037.0 %5.054.61156.42-186.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,270.631,901.0041.9 %5.0691.61217.8468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,146.652,439.0022.5 %5.0634.54145.6377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,782.228,410.6046.7 %5.01,908.64504.4373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,821.221,873.0061.2 %5.0250.2060.8075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,750.63944.0080.1 %5.0328.1453.5183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,337.95731.0083.1 %5.0261.6532.1787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,240.521,082.0074.5 %5.0468.5157.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,618.33735.0084.1 %5.0296.0089.3069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,252.55986.0076.8 %5.0239.6057.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,992.22482.0087.9 %5.0224.8889.3060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,136.87577.0086.1 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,088.42670.0083.6 %5.0345.9430.6791.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,613.977,482.601.7 %0.51,338.161,851.17-38.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,918.632,374.0051.7 %5.0615.570.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,255.492,764.0035.0 %5.01,090.27695.1636.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,401.951,530.0055.0 %5.0748.66555.3625.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,324.43582.0082.5 %5.0710.63640.679.8 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,007.712,827.0059.7 %5.02,231.911,665.3925.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,202.673,058.20-38.8 %0.0537.69339.8736.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,104.922,759.0032.8 %5.01,128.98673.9740.3 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,299.604,009.00-21.5 %0.0672.59261.9661.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,850.2613,895.00-102.8 %0.01,471.270.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,626.722,573.4829.0 %5.0824.72282.1565.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,819.00464.5087.8 %5.074.5688.75-19.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,394.651,178.0065.3 %5.0748.6686.1788.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,970.99473.0084.1 %5.0577.52394.4331.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,644.142,424.0033.5 %5.0824.72121.3985.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย8,023.353,800.0052.6 %5.01,224.0698.4492.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,030.414,618.008.2 %4.01,376.19410.0070.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,527.842,091.0062.2 %5.0805.71551.3831.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,450.0616,480.42-202.4 %0.01,224.06126.7289.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,407.40686.0079.9 %5.0748.661,023.06-36.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,706.585,578.20-50.5 %0.0862.76663.6723.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,854.915,034.00-3.7 %0.01,319.14691.2047.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,256.832,259.0057.0 %5.0621.86371.5640.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,087.852,163.0030.0 %5.0615.5535.8994.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,026.621,946.0082.4 %5.0729.64365.5349.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย33,125.8425,435.0023.2 %5.0715.74856.90-19.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,686.821,245.0053.7 %5.0482.44956.30-98.2 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,111.442,873.3430.1 %5.0767.68385.7649.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,709.841,138.8058.0 %5.0596.53192.7367.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,773.754,069.5014.8 %5.0909.68513.5643.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,480.643,800.00-9.2 %0.0767.6898.4487.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,327.165,095.704.3 %2.01,674.63838.7549.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,369.495,203.20-54.4 %0.0729.64261.7664.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,728.318,623.09-11.6 %0.03,666.521,178.8367.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,529.3218,230.2515.3 %5.01,998.82981.6050.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 231,405.3213,971.5555.5 %5.02,105.88700.7766.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,842.705,103.40-177.0 %0.0282.46897.83-217.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย60,383.6262,120.00-2.9 %0.01,227.38627.5048.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย73,798.1749,520.0032.9 %5.0787.68569.2227.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย13,855.8021,118.31-52.4 %0.0737.831,320.00-78.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,924.6222,289.00-1.7 %0.0630.06629.090.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย44,662.7316,484.5563.1 %5.0831.59883.33-6.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง71,743.2423,880.0066.7 %5.0765.59788.00-2.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,862.1415,390.81-95.8 %0.01,430.15521.7363.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,557.793,490.121.9 %0.5748.66379.7449.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,264.011,245.0061.9 %5.0520.46734.05-41.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,022.6915,054.7048.1 %5.04,397.734,769.01-8.4 %0.0
รวม 644,679 445,719 30.86 % 56,375 32,734 41.94 %