จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,681.47662.0082.0 %5.0141.74166.80-17.7 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4671,898.196,193.0099.1 %5.03,446.18357.7689.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก223,905.9118,578.3491.7 %5.0286.73448.77-56.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,764.2221,041.0015.0 %5.066.05146.83-122.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,552.785,332.05-50.1 %0.0879.35303.1365.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,075.313,650.00-18.7 %0.0689.190.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,509.682,560.0027.1 %5.0532.47152.8171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,262.6421,704.00-25.7 %0.03,696.16486.5886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก40,720.9324,479.0039.9 %5.03,085.211,255.9059.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,997.168,111.72-62.3 %0.02,128.701,343.4736.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,998.46930.0081.4 %5.01,449.831,412.012.6 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,134.971,638.0047.8 %5.0247.21212.0614.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,558.072,474.0045.7 %5.01,240.64873.8029.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,190.892,523.0020.9 %5.0515.50446.6913.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,210.9489,411.60-391.0 %0.06,745.4510,147.10-50.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,891.612,031.0058.5 %5.01,905.42354.8581.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,399.461,095.0067.8 %5.0841.30929.23-10.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,440.844,317.0020.7 %5.01,639.992,174.76-32.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 66,018.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,318.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,975.093,288.0033.9 %5.01,449.83196.1986.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 31,370.5725,498.8418.7 %5.02,135.771,028.6751.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,500.593,933.42-162.1 %0.0292.02965.13-230.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,343.948,011.00-49.9 %0.01,563.92647.5958.6 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,806.372,453.0035.6 %5.0974.41829.5914.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,548.843,457.0024.0 %5.01,849.171,014.3645.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก13,297.2827,324.24-105.5 %0.01,599.50536.5566.5 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก366,603.97262,016.0228.5 %5.01,113.15592.4546.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,743.7413,924.00-9.3 %0.04,581.144,443.953.0 %1.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,951.683,738.305.4 %2.5993.43636.5035.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,965.345,980.0024.9 %5.01,469.04115.9092.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,163.7520,371.00-12.2 %0.05,473.79218.4196.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,909.677,607.0014.6 %5.03,442.401,066.9369.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,431.56256.0092.5 %5.079.5038.1352.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก713,814.942,481.0099.7 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,397.641,584.0053.4 %5.0841.3092.1289.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,029.42464.0084.7 %5.0689.17494.0028.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,969.804,284.00-7.9 %0.0719.07254.7664.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,120.6041,313.00-408.7 %0.02,058.342,649.69-28.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,347.305,233.00-20.4 %0.0817.71574.5829.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,543.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.631.9099.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,879.3219,629.27-185.3 %0.01,659.00180.9989.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,354.3011,277.1815.6 %5.02,265.201,445.9036.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,412.592,142.0037.2 %5.0803.29939.37-16.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,009.823,958.001.3 %0.51,031.46847.8417.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,698.643,236.0012.5 %5.0936.40452.8251.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,255.087,984.00-51.9 %0.01,145.58256.3077.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,904.821,880.0061.7 %5.0724.011.9099.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,002.479,593.0063.1 %5.0547.87682.10-24.5 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 106,833.90107,810.00-0.9 %0.01,831.301,393.5023.9 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 74,192.8961,336.1917.3 %5.01,458.22792.8245.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก26,587.7220,753.3121.9 %5.0887.05727.9417.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,350.6114,113.018.1 %4.03,180.51916.8771.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,927.43500.0082.9 %5.0651.16129.9380.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,805.002,420.0036.4 %5.0955.40381.3060.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,585.9716,540.0023.4 %5.02,146.511,177.0545.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,207.641,359.0057.6 %5.0689.1789.7287.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,594.054,080.0038.1 %5.01,487.84397.4373.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,662.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,002.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,008.486,409.00-59.9 %0.0898.35385.4857.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,554.2310,625.0039.5 %5.03,328.43739.3377.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 158,591.9215,278.0073.9 %5.01,168.29395.5166.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 223,357.7114,210.6439.2 %5.02,573.75861.4466.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 348,460.7113,397.0072.4 %5.02,018.67358.6582.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 777,996.095,291.4993.2 %5.0365.421,040.25-184.7 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,741.9123,612.9923.2 %5.0543.121,967.19-262.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก76,702.6170,959.997.5 %3.51,776.71309.8982.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,029.3619,308.003.6 %1.5836.91475.2043.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก484,435.2536,188.0092.5 %5.06,512.191,005.4484.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก33,029.7719,016.0042.4 %5.0958.831,088.27-13.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย35,938.6018,907.2247.4 %5.01,014.80714.4029.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,559.3325,697.96-38.5 %0.02,430.94943.0561.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก11,448.3216,902.00-47.6 %0.03,579.62151.1695.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,614.595,448.0074.8 %5.02,425.93494.4379.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,322.311.00100.0 %5.01,352.43577.3657.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,768.3114,914.3249.9 %5.02,017.43425.3378.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,526.972,704.0023.3 %5.0879.35571.0635.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,896.219,235.00-88.6 %0.01,231.5482.2993.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,580.23426.0083.5 %5.01,272.3534.3097.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,834.521,301.0054.1 %5.0445.54129.1471.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 653,832.4541,095.4523.7 %5.011,520.108,312.6027.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก56,586.2410,235.0081.9 %5.012,221.427,021.0042.6 %5.0
รวม 3,716,904 1,329,722 64.23 % 146,147 76,510 47.65 %