จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,820.871,188.0057.9 %5.0466.46180.2761.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,045.702,033.0033.3 %5.0543.73153.1771.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,186.022,197.0031.0 %5.0599.5743.3392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,167.0514,733.0139.0 %5.02,710.35531.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,387.581.00100.0 %5.0219.980.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,058.27969.0076.1 %5.0273.2368.0675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,022.24964.0076.0 %5.0368.7772.7180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,000.80602.0085.0 %5.0222.3890.1559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,122.11778.0081.1 %5.0333.26109.5567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,931.80609.0084.5 %5.0245.1990.4763.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,925.21732.0081.4 %5.0201.3490.0455.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,098.43370.0091.0 %5.0178.6690.1349.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,136.78504.0090.2 %5.0221.1722.6289.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,327.662,929.0032.3 %5.01,055.96972.407.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,832.902,560.0033.2 %5.0633.11172.2072.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,154.291,878.0040.5 %5.0637.61385.4339.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,061.761,575.0048.6 %5.0561.54617.50-10.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,974.082,113.0057.5 %5.01,374.612,150.44-56.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,315.943,911.00-68.9 %0.0515.23415.1019.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,553.921,546.0066.1 %5.01,151.04642.8944.1 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,592.962,708.0024.6 %5.0746.17134.0382.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,061.079,513.00-34.7 %0.01,398.25141.1089.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,494.731,296.0062.9 %5.0732.69171.9576.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,757.98612.0065.2 %5.050.6025.4749.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,445.241,005.0070.8 %5.0713.6735.5795.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,987.151,213.0059.4 %5.0523.51616.40-17.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,813.053,445.009.7 %4.5846.78244.8771.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,677.991,766.0068.9 %5.01,284.151,057.5017.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,156.896,358.00-23.3 %0.01,360.21803.8240.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,536.851,866.0047.2 %5.0732.691,164.10-58.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,592.1811,830.98-79.5 %0.01,512.3450.9496.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,534.552,906.8917.8 %5.0694.65382.8544.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,388.472,990.1073.7 %5.0922.85484.0047.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,336.943,186.0026.5 %5.01,036.94673.0435.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,816.472,708.0029.0 %5.0846.7846.2594.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,171.044,712.00-48.6 %0.0580.5682.2885.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,049.101,992.0082.0 %5.0675.64550.0518.6 %5.0
รจจ.พิจิตร 37,676.1532,264.0714.4 %5.0742.81671.079.7 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,782.711,136.0059.2 %5.0447.4554.8387.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,478.901,523.1056.2 %5.0694.65271.1161.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,145.82768.6075.6 %5.0435.10334.7323.1 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,104.294,923.543.5 %1.5884.81530.9840.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,846.429,976.81-159.4 %0.0846.81271.2268.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,184.435,716.86-36.6 %0.0808.75154.5180.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 129,350.2115,384.2947.6 %5.01,197.96226.9481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 233,311.5013,708.8058.8 %5.01,309.13513.9560.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,280.685,237.400.8 %0.5332.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร134,404.3470,114.0047.8 %5.0887.761,138.65-28.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,215.8517,835.0119.7 %5.0720.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร36,385.3216,770.4153.9 %5.0613.38874.44-42.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,677.7821,271.00-99.2 %0.01,683.412,584.20-53.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,064.382,912.015.0 %2.5656.65513.4521.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,690.348,414.00-79.4 %0.01,494.52703.0053.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,974.36350.0088.2 %5.0549.47332.5039.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,277.0815,958.337.6 %3.53,794.351,580.2358.4 %5.0
รวม 541,387 346,564 35.99 % 44,219 24,318 45.00 %