จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,245.32828.0074.5 %5.0533.8258.1089.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,764.3112,405.3740.3 %5.081.9576.007.3 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์6,697.864,375.1034.7 %5.0185.060.9599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,644.813,340.9640.8 %5.0895.1378.5391.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,092.161,306.6257.7 %5.0800.410.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,941.038,684.0027.3 %5.02,947.55962.9967.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,857.380.01100.0 %5.0422.4359.0086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,269.65912.0078.6 %5.0385.2471.9781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,147.10695.0086.5 %5.0285.9253.6381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,120.70522.0087.3 %5.0416.3536.1091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,579.13659.0085.6 %5.0345.3349.4985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,255.28513.0087.9 %5.0368.34107.7570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,070.42624.0084.7 %5.0523.3747.4090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,433.38806.0081.8 %5.0326.8271.6278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,902.41170.0095.6 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,006.62120.0097.6 %5.0344.05104.5069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,830.03570.0085.1 %5.0310.675.8098.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,558.853,756.0032.4 %5.01,427.57718.2049.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,057.403,300.0034.7 %5.01,218.40502.0058.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,277.011,292.0060.6 %5.0838.08652.5522.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,676.01995.0072.9 %5.0704.97755.25-7.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,173.732,000.0078.2 %5.02,131.17880.2258.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,812.172,691.00-48.5 %0.0517.261,191.02-130.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,668.332,408.3457.5 %5.01,503.64459.5469.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,016.104,300.00-42.6 %0.0752.97302.2359.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,338.8013,955.00-4.6 %0.01,373.23142.5089.6 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์76,069.8725,567.0066.4 %5.0699.65221.7568.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,886.1812,595.002.3 %1.04,635.274,731.75-2.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,534.952,874.9018.7 %5.0933.16377.3959.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,724.89885.0048.7 %5.075.5972.014.7 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,458.831,268.0063.3 %5.0914.1472.2292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,812.97675.3082.3 %5.0762.01396.0548.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,400.964,184.7222.5 %5.01,028.23424.0958.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,271.175,082.6650.5 %5.01,503.641,739.84-15.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,557.594,678.0015.8 %5.01,062.41511.3351.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,632.732,907.9256.2 %5.01,161.3557.0095.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,332.9511,548.4413.4 %5.01,221.11114.0090.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,674.732,682.3074.9 %5.0743.00365.8750.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,227.144,127.0021.0 %5.0990.21782.6621.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,680.504,797.0028.2 %5.01,902.97533.1572.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,423.061,499.4076.7 %5.01,009.21160.1884.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,885.393,302.0043.9 %5.0598.2572.2487.9 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,170.653,204.0060.8 %5.01,959.94399.0079.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์55,275.2845,413.8517.8 %5.01,276.731,318.96-3.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,001.591,274.0068.2 %5.0609.89174.7771.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,920.592,811.5342.9 %5.0890.71540.5939.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,151.451,767.0057.4 %5.0819.42422.7548.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,436.524,057.5625.4 %5.0997.00360.3363.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,119.441,836.0055.4 %5.01,161.35520.7155.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,912.408,717.3445.2 %5.05,363.89735.2486.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,505.3311,182.4062.1 %5.02,723.461,141.0258.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,978.3615,280.0038.8 %5.01,596.33807.7849.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 243,145.4314,760.0065.8 %5.01,769.13492.1072.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 333,205.7416,654.7249.8 %5.01,840.99959.1847.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์34,526.7014,224.0058.8 %5.0357.22322.809.6 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,418.814,199.905.0 %2.5366.92413.17-12.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์205,090.5399,342.0051.6 %5.01,824.67835.8054.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์25,389.202,050.0091.9 %5.01,115.85840.0024.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์40,649.2921,912.0046.1 %5.0837.49388.0353.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน44,036.1223,976.0045.6 %5.0944.67938.730.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี25,076.4917,929.6028.5 %5.01,100.501,470.64-33.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,880.1220,265.43-57.3 %0.02,619.002,459.676.1 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,313.872,799.1835.1 %5.0952.53380.0060.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,918.231,112.0061.9 %5.0685.95299.4156.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,096.624,075.0084.4 %5.06,012.143,195.0246.9 %5.0
รวม 986,229 498,747 49.43 % 77,201 37,435 51.51 %