จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,922.07309.0089.4 %5.0426.29133.0068.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,241.606,858.6048.2 %5.054.75115.20-110.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,544.267,258.01-59.7 %0.0730.53179.2575.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,382.602,150.0036.4 %5.0692.5148.6693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,107.6917,366.7033.5 %5.02,963.97817.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,843.41456.0090.6 %5.0223.4356.4674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,104.20518.0087.4 %5.0476.60102.6078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,306.98519.0087.9 %5.0265.3054.1579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,966.34373.0090.6 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,042.211,449.0071.3 %5.0312.5650.4883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,555.841,414.0069.0 %5.0298.6892.1569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,215.43859.0083.5 %5.0358.2959.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,488.43592.0086.8 %5.0338.1647.7085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,237.33662.0084.4 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,997.765,167.0035.4 %5.01,434.12620.2856.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,714.100.00100.0 %5.0958.74130.5486.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,466.99600.0082.7 %5.0724.57406.8943.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,351.361,205.0064.0 %5.0388.26478.80-23.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,971.454,134.0040.7 %5.02,099.681,273.4139.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,159.517,526.007.8 %3.52,319.92536.4776.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,490.023,442.001.4 %0.5532.59551.00-3.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,604.692,858.3937.9 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,980.221,970.4160.4 %5.01,320.04502.2961.9 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,693.982,299.0037.8 %5.0844.6483.6090.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 11,069.1416,613.95-50.1 %0.01,586.63190.0088.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,402.176,599.73-22.2 %0.01,398.071,423.89-1.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,511.263,020.2233.1 %5.01,129.88488.6856.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,179.3314,236.526.2 %3.04,901.061,584.6967.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 715,290.2814,553.004.8 %2.04,410.081,116.2574.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,377.201,247.0076.8 %5.0749.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,391.701,325.1960.9 %5.0597.43437.0026.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,059.085,222.0013.8 %5.0957.403.2399.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,907.8045,846.00-676.0 %0.01,624.302,398.88-47.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,206.78820.0080.5 %5.0977.75769.0621.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,079.801,204.0070.5 %5.0963.46302.5368.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,430.9514,764.81-56.6 %0.01,328.04121.5990.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,299.321,995.0082.3 %5.0635.45337.0347.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,731.41144.0096.1 %5.0825.62129.0084.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,192.950.00100.0 %5.0958.74228.0076.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,181.984,315.0030.2 %5.01,472.17281.5380.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,408.264,703.1913.0 %5.0920.6914.4898.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี32,338.766,112.0081.1 %5.01,280.13378.8570.4 %5.0
สพ.ราชบุรี49,312.6829,300.1640.6 %5.01,013.38314.6169.0 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 123,384.2856,515.5654.2 %5.01,673.411,991.79-19.0 %0.0
รจก.เขาบิน 125,350.12187,651.00-49.7 %0.01,781.40520.6070.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,759.73690.0075.0 %5.0445.29136.4969.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,130.384,032.0021.4 %5.01,110.86490.9155.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี15,620.7825,632.29-64.1 %0.0639.61361.9043.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,610.672,621.1069.6 %5.0692.51335.8151.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,252.935,367.2414.2 %5.01,015.77360.0564.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,733.550.00100.0 %5.0787.59195.7075.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,020.613,753.006.7 %3.01,032.73487.3452.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,175.9818,057.3652.7 %5.04,770.951,095.1777.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,542.385,064.07-11.5 %0.01,252.31199.4484.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 186,026.5410,819.0087.4 %5.01,601.241,164.7027.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 234,360.9710,995.6068.0 %5.0984.31980.150.4 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,601.639,385.0011.5 %5.03,797.96753.8680.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,356.634,437.0017.2 %5.0324.400.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 224,263.3618,382.0024.2 %5.0753.84436.1942.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม47,197.2847,708.00-1.1 %0.01,054.08997.785.3 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี36,080.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,938.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,737.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5110.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,653.0016,641.00-31.5 %0.02,018.471,184.6541.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี5,727.859,012.71-57.3 %0.02,394.3837.8598.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,346.801,235.0063.1 %5.01,253.43337.7173.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี190,209.5998,805.2048.1 %5.01,517.25360.3276.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,309.863,380.0021.6 %5.01,124.08558.6950.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,103.43662.0078.7 %5.0521.37216.1758.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,588.5320,020.0018.6 %5.04,483.263,201.5128.6 %5.0
รวม 1,121,446 802,874 28.41 % 84,955 35,336 58.41 %