จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,741.93689.0074.9 %5.0719.8156.3092.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 67,087.9728,199.0058.0 %5.0262.29484.61-84.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,986.6212,451.24-13.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,550.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.562.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0190.890.2999.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรีไม่ครบ5,421.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,844.813,712.793.4 %1.5725.81399.0045.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,458.411,860.0046.2 %5.0948.000.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี17,051.7912,089.6629.1 %5.02,925.651,021.0565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,661.901,576.0066.2 %5.0340.2024.5892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,650.841,301.0072.0 %5.0322.4690.6471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,150.94886.0078.7 %5.0250.1325.5589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,126.010.10100.0 %5.0304.190.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,043.64597.0085.2 %5.0415.5790.2278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,175.15522.0087.5 %5.0690.3947.5293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,598.98319.0091.1 %5.0895.8584.3590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,939.49126.0096.8 %5.0549.6182.5985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,120.24702.0083.0 %5.0414.1990.4578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,199.89423.0089.9 %5.0267.8491.2165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,000.17444.0088.9 %5.0357.7690.4874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,787.44719.0081.0 %5.0251.7091.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1989.3075.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,793.284,821.00-27.1 %0.01,263.41372.8870.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,561.116,315.083.7 %1.51,339.491,400.66-4.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,526.312,426.0046.4 %5.01,029.2925.0797.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,136.342,007.0051.5 %5.01,754.26217.8587.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,323.721,218.0063.4 %5.0867.06287.1966.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13244,912.31225,996.977.7 %3.596,563.8721,538.9077.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,740.731,409.0062.3 %5.0852.77535.1237.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,245.093,723.0040.4 %5.02,176.501,621.7625.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,254.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,263.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,974.734,449.7310.6 %5.01,211.40659.9545.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,431.895,465.00-23.3 %0.0830.55798.313.9 %1.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,162.7817,189.00-178.9 %0.01,385.37103.9992.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,597.752,498.0030.6 %5.0592.43369.6437.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,403.051,370.0059.7 %5.01,024.060.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,160.84492.0084.4 %5.0833.90385.1453.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,091.634,094.51-0.1 %0.01,195.21414.5665.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,962.173,276.0034.0 %5.01,632.43762.4053.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,723.904,906.0014.3 %5.01,095.69641.9141.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,556.822,458.0030.9 %5.01,138.1686.3392.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,681.168,317.69-77.7 %0.01,333.54124.4790.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,492.532,131.0081.5 %5.01,119.00993.0311.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,819.844,562.33-19.4 %0.01,138.16468.3558.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,290.083,558.0017.1 %5.01,328.17749.7743.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,758.564,116.1913.5 %5.01,461.43567.7461.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,133.184,242.68-2.6 %0.0872.66100.1388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,110.529,659.0013.1 %5.0590.72657.16-11.2 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี153,926.6657,060.6562.9 %5.01,724.6465.5896.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,748.571,284.0053.3 %5.0333.2882.1975.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,656.613,595.1922.8 %5.01,427.17534.8562.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,246.742,612.6319.5 %5.0940.46448.5452.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,458.555,497.60-0.7 %0.0655.71500.3623.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,605.414,134.0010.2 %5.01,442.27476.5967.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,874.365,000.0072.0 %5.07,680.98316.5295.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี30,409.556,888.0177.3 %5.0959.47253.6573.6 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,974.542,220.0079.8 %5.0238.50235.521.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 418,853.2213,489.5028.4 %5.01,390.19953.2331.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,331.8870,764.74-216.9 %0.01,932.94635.9967.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 247,941.7418,384.0061.7 %5.010,738.55875.4391.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,140.307,670.1431.1 %5.02,546.37661.7074.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,300.545,093.98-121.4 %0.0329.870.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,721.736,562.7052.2 %5.0373.59907.50-142.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี54,594.1755,123.59-1.0 %0.01,493.561,383.037.4 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี84,011.7055,000.0034.5 %5.01,145.53908.5120.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,030.6146,118.00-24.5 %0.01,366.561,996.68-46.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,222.0227,734.008.2 %4.01,209.08644.1946.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี89,646.7137,590.0058.1 %5.01,133.44818.9027.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,511.1611,186.0010.6 %5.0952.05440.8053.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี48,951.2020,339.0058.5 %5.02,681.722,470.007.9 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,875.363,198.0017.5 %5.01,157.17734.3536.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,733.568,997.6342.8 %5.03,559.321,195.8766.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,188.831,955.3438.7 %5.0871.93409.2053.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี81,183.6936,955.2054.5 %5.06,440.395,444.6215.5 %5.0
รวม 1,331,356 911,772 31.52 % 190,558 60,136 68.44 %