จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,959.73704.0076.2 %5.0452.3792.2279.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,698.4013,405.6131.9 %5.086.62180.50-108.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,375.732,162.0036.0 %5.0680.56162.9876.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,515.511,993.0043.3 %5.0680.5688.6387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,252.84893.3391.3 %5.02,391.44656.4572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,004.751,867.0062.7 %5.0306.3052.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,286.40461.0089.2 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,309.1946.1698.6 %5.0336.3935.1589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,320.901,046.0075.8 %5.0209.6962.7070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,283.97578.0082.4 %5.0200.4677.9561.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,238.48775.0081.7 %5.0231.1447.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,772.271,014.0078.8 %5.0328.3458.9082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,536.17981.0078.4 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,560.37765.0088.3 %5.0316.5376.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,053.53930.0077.1 %5.0323.0627.8391.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,775.784,302.1851.0 %5.01,174.971,026.6012.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,412.691.00100.0 %5.0623.51262.0958.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,210.322,982.0029.2 %5.0965.80424.9756.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,156.481,283.0069.1 %5.0750.50418.6744.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,149.251,694.0046.2 %5.0585.48771.74-31.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,401.542,579.0041.4 %5.01,060.881,499.18-41.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,909.293,510.0010.2 %5.0655.14532.0018.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,496.673,866.0029.7 %5.01,441.201,385.723.8 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,305.453,489.4034.2 %5.01,022.85714.0830.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,422.343,446.3374.3 %5.01,289.07145.0788.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,588.7811,265.902.8 %1.04,209.604,464.40-6.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,872.051,770.0054.3 %5.0870.72621.8928.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,075.447,218.10-2.0 %0.02,087.74802.7561.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,713.451,289.0065.3 %5.0813.6773.3291.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,592.33679.0081.1 %5.0585.48332.9543.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,025.794,104.30-2.0 %0.0851.70354.3158.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,303.7143,967.00-502.0 %0.01,022.851,201.63-17.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,814.096,584.0048.6 %5.01,289.071,003.9922.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี5,738.291,719.0070.0 %5.0927.77529.2143.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,574.6310,682.27-41.0 %0.01,612.34103.9793.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,950.7414,130.695.5 %2.52,443.85579.0576.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,632.871,891.0075.2 %5.0794.65366.0353.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,868.463,269.5032.8 %5.0832.69535.0435.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,383.802,736.0049.2 %5.01,003.83550.3945.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,730.752,605.0044.9 %5.01,136.94256.0677.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,465.863,253.0049.7 %5.0737.6150.0693.2 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,196.338,478.0058.0 %5.0509.63470.257.7 %3.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี 82,858.7663,293.2723.6 %5.01,317.41933.5629.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,828.29750.0073.5 %5.0471.38114.0075.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,825.712,473.0035.4 %5.01,053.99235.6077.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,999.579,705.9968.7 %5.01,996.61397.3080.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,666.281,115.0069.6 %5.0604.49215.5664.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,666.124,424.005.2 %2.5927.77584.5037.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,225.891,624.0061.6 %5.0629.06142.5077.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,898.304,163.80-6.8 %0.0870.721,367.66-57.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,688.174,204.0010.3 %5.0536.84813.56-51.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1259,341.2313,961.5594.6 %5.01,004.70738.8826.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 262,431.8812,455.4280.0 %5.01,113.68344.4969.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 340,336.9810,264.3274.6 %5.01,398.10959.1931.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,490.718,400.001.1 %0.52,135.280.90100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,551.981.00100.0 %5.0425.760.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี81,968.38112,989.01-37.8 %0.01,341.47870.7535.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี121,095.9452,306.5456.8 %5.0822.541,104.45-34.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,661.2941,479.00-39.8 %0.0946.571,140.00-20.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,840.9424,542.001.2 %0.5747.11600.9419.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง41,350.5212,228.0870.4 %5.0766.16543.6229.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง75,590.8120,484.4072.9 %5.0689.63888.16-28.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,448.8024,170.00-12.7 %0.01,885.851,616.5514.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,660.023,580.1023.2 %5.0826.31553.1733.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม9,201.1013,083.00-42.2 %0.02,281.970.95100.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,484.111,341.0061.5 %5.0623.51335.6146.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี37,437.5613,777.0063.2 %5.03,553.815,618.69-58.1 %0.0
รวม 1,242,485 637,231 48.71 % 67,451 41,293 38.78 %