จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,760.341,390.0063.0 %5.0346.23152.8955.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,648.663,671.20-0.6 %0.0612.81143.6376.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,217.382,379.0026.1 %5.0555.7778.9885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,951.267,206.0175.9 %5.06,012.47485.6491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,258.0716,894.4730.4 %5.02,723.58445.5583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,775.4421,361.5017.1 %5.02,372.53315.2486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,135.611,696.0067.0 %5.0197.2683.5957.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,922.153,198.0046.0 %5.0384.2599.2274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,656.261,430.0074.7 %5.0239.3285.9764.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,245.262,369.0087.0 %5.0389.9443.7088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,611.381,129.0093.6 %5.0256.2484.5567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,824.981,018.0078.9 %5.0353.7756.5684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,928.501,035.0082.5 %5.0281.0599.7564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,844.01696.0081.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,938.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,361.441,186.2649.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,988.921,774.0055.5 %5.0835.21327.1060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,903.974,321.00-10.7 %0.0783.24502.6435.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,295.851,795.0066.1 %5.0879.04513.6141.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,334.08744.0077.7 %5.0575.57145.5374.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,281.261.00100.0 %5.0555.77319.3642.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,311.41612.0081.5 %5.0612.80334.3945.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,764.277,786.1233.8 %5.01,696.731,089.6935.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,585.153,871.0030.7 %5.02,133.25906.3057.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,391.914,079.99-20.3 %0.0491.57600.59-22.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,104.873,528.0030.9 %5.01,164.26393.5466.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,681.541,854.0049.6 %5.0634.4169.4589.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,984.5619,075.63-12.3 %0.01,848.84111.7194.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,627.362,286.0037.0 %5.0688.86764.38-11.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)14,773.875,967.7959.6 %5.0671.78250.9562.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,523.211,233.0065.0 %5.0650.85123.1081.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,061.211,128.0063.2 %5.0460.69131.1071.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,606.224,385.004.8 %2.0674.52247.0863.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,849.193,981.0631.9 %5.01,339.04772.3842.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,073.455,694.006.2 %3.01,493.99357.4576.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,695.32809.0085.8 %5.0917.85358.1561.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,493.2813,564.356.4 %3.03,179.9787.0797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,454.741,858.4683.8 %5.0726.91398.7945.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,816.653,179.2616.7 %5.0764.94392.3548.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,008.401,763.0056.0 %5.0692.38268.4561.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,283.963,140.0056.9 %5.01,486.45302.1079.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,368.316,395.00-0.4 %0.0783.9458.2992.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา27,929.6813,920.0050.2 %5.0958.93473.3750.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,129.4018,936.0010.4 %5.01,002.30585.5041.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร39,781.0734,035.7914.4 %5.01,890.98708.4862.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี39,701.7715,365.4161.3 %5.02,276.85482.5178.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,941.597,207.2834.1 %5.01,083.57560.5048.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,328.6952,490.56-135.1 %0.0730.19582.5020.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม166,876.67175,544.00-5.2 %0.01,795.541,225.5031.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม685.011,092.00-59.4 %0.0214.2672.6266.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,162.931.00100.0 %5.01,240.34152.9587.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,865.092,189.0043.4 %5.0650.85449.2531.0 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,479.1813,826.294.5 %2.02,229.181,119.6049.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,357.202,610.0040.1 %5.0974.12777.0620.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,412.883,360.001.5 %0.5812.66181.4277.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,681.3821,662.73-70.8 %0.0602.35358.4840.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 126,883.5814,217.1747.1 %5.01,181.82710.3039.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 222,735.8510,341.1754.5 %5.0938.75663.4629.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,839.8113,973.18-104.3 %0.0339.85237.8830.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,324.5712,555.0081.1 %5.0461.36401.8512.9 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,225.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5647.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม160,156.5952,686.0067.1 %5.0888.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม51,662.158,636.2083.3 %5.0370.32511.06-38.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,015.4434,805.006.0 %3.0591.02433.3126.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)55,469.9516,985.6069.4 %5.0463.31574.67-24.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล50,360.3418,272.0063.7 %5.0480.62277.0542.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,911.7320,512.84-130.2 %0.01,179.241,656.57-40.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)261,985.84364,422.00-39.1 %0.01,293.921,912.26-47.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,813.593,104.0018.6 %5.0726.91614.3615.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,890.951,312.0054.6 %5.0403.62246.8538.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ56,171.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,595.95ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,662.0220,167.7855.8 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,497,087 1,124,529 24.89 % 74,712 33,974 54.53 %