จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,659.161,274.0052.1 %5.0166.3633.9579.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,164.621,668.0047.3 %5.0481.42113.1976.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,286.691,771.0046.1 %5.0481.4272.2885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,743.4016,090.1435.0 %5.03,037.69290.7090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 230,730.9421,403.0030.4 %5.03,309.57211.2893.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,380.116,895.776.6 %3.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,688.467,198.74-53.5 %0.01,013.85653.8835.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,904.833,407.0012.7 %5.0728.63416.8542.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,017.761,283.0057.5 %5.0424.370.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,202.441,261.0060.6 %5.0443.39213.7551.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,362.752,159.0035.8 %5.0471.26769.56-63.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,878.192,278.00-21.3 %0.0351.47147.2158.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,853.584,827.390.5 %0.51,089.91626.3142.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,338.9815,787.00-52.7 %0.01,165.98107.7990.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,540.852,309.0034.8 %5.0576.50288.1350.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,750.421,272.0066.1 %5.0671.5988.2386.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,997.911,129.0062.3 %5.0367.33114.0668.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,993.964,129.16-3.4 %0.0728.63118.0483.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,258.4038,621.00-276.5 %0.01,566.73612.2960.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร6,397.521,661.0074.0 %5.0975.85365.5262.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,274.091,663.0049.2 %5.0413.5555.1586.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,838.5713,032.95-123.2 %0.01,288.221,710.00-32.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,933.651,160.0060.5 %5.0348.31184.3047.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,711.012,320.0037.5 %5.0652.57274.0158.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,804.283,112.0018.2 %5.0690.60136.2480.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,496.273,709.6317.5 %5.0538.47267.5750.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,194.704,551.00-8.5 %0.0519.45102.0380.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,786.422,437.0079.3 %5.0764.58218.7571.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,390.2165,295.74-3.0 %0.0960.66744.5022.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,869.9815,672.00-128.1 %0.01,806.181,045.2042.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,899.431,691.0041.7 %5.0329.30185.5843.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,128.9316,994.68-67.8 %0.02,211.88658.2570.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,149.194,535.00-9.3 %0.0842.731.8599.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,371.2816,456.00-96.6 %0.01,668.73319.7680.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,832.731,367.0064.3 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,080.776,689.4217.2 %5.02,253.2380.6096.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร13,438.044,535.9466.2 %5.0301.34114.1162.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,998.1410,735.5051.2 %5.01,138.81655.5742.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,491.824,130.1175.0 %5.0269.72200.0325.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร73,240.3452,176.0028.8 %5.01,145.981,024.4610.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว41,220.4018,420.0055.3 %5.0386.44155.8059.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,372.477,033.3438.2 %5.01,070.01877.3818.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,294.963,348.8622.0 %5.0747.65429.5342.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,839.07539.0081.0 %5.0310.28375.96-21.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร68,222.1018,277.6873.2 %5.013,547.464,801.2064.6 %5.0
รวม 539,030 416,307 22.77 % 53,228 19,864 62.68 %