จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,329.59871.0073.8 %5.0259.390.9599.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,086.731,575.0049.0 %5.0392.7889.0977.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,714.091,657.0038.9 %5.0354.75133.7162.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,576.3811,692.2013.9 %5.01,723.907,381.50-328.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,498.962,107.0053.2 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,319.88906.0079.0 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,115.97389.0090.5 %5.0145.2447.4567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,032.89338.0091.6 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,058.45289.0092.9 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,041.83435.0089.2 %5.0140.50142.50-1.4 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้3,936.97355.0091.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,613.721,595.0055.9 %5.0601.96566.445.9 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,137.731,790.0065.2 %5.0792.12412.2148.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,254.22396.0087.8 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,320.76970.0070.8 %5.0430.82711.66-65.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,563.971,932.0045.8 %5.0620.951,266.82-104.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,173.514,526.28-108.2 %0.0386.40248.8035.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,059.602,831.00-37.5 %0.0830.15575.6130.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,663.4717,974.15-41.9 %0.0887.20217.0175.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,582.401,331.0062.8 %5.0582.95312.4746.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,672.421,000.0072.8 %5.0582.9524.9995.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,989.60750.0074.9 %5.0316.7261.7580.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,466.683,165.008.7 %4.0525.90182.6665.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,892.0213,396.003.6 %1.51,457.681,124.8022.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,841.954,087.0015.6 %5.0792.12553.8430.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,403.372,591.0023.9 %5.0563.93319.0643.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,874.0412,277.04-55.9 %0.01,229.47128.3489.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,614.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5449.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,567.271,936.0045.7 %5.0582.95272.7853.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,863.961,751.0054.7 %5.0659.01528.4319.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,443.091,910.0057.0 %5.0639.99258.3259.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,297.552,538.0040.9 %5.0392.7850.5787.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,435.381,742.0049.3 %5.0545.13146.8773.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 39,555.1652,117.76-31.8 %0.0615.29808.43-31.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง539.13815.00-51.2 %0.0278.6987.0268.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,030.95715.0076.4 %5.0269.61141.2647.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,777.054,849.29-28.4 %0.0601.96399.9533.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,359.472,777.0017.3 %5.0323.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,747.954,546.82-21.3 %0.0572.86482.9815.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง32,142.0619,259.6440.1 %5.01,026.35687.2633.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,380.036,338.90-44.7 %0.0264.25293.45-11.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง66,134.1170,440.00-6.5 %0.01,017.701,107.36-8.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,482.4113,877.1620.6 %5.0293.85742.54-152.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,208.0815,299.00-7.7 %0.0368.70386.65-4.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,139.7117,676.96-187.9 %0.0977.451,032.04-5.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,432.022,528.0026.3 %5.0525.90411.4121.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,843.321.00100.0 %5.0335.740.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,687.011.00100.0 %5.02,291.480.90100.0 %5.0
รวม 369,287 312,345 15.42 % 27,185 22,609 16.83 %