จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,701.59888.3967.1 %5.0216.1372.6866.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,080.793,654.6610.4 %5.0425.31108.8274.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,148.332,663.7015.4 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,438.1619,825.0032.7 %5.02,331.45507.5378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0491.1162.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,358.61768.0082.4 %5.0182.3984.9353.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,933.74400.0089.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,947.085,947.81-50.7 %0.0936.04228.5275.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,879.033,877.6320.5 %5.0672.47266.0060.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,343.012,015.0053.6 %5.0767.60318.3058.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,221.48929.0071.2 %5.0425.31346.5218.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม16,053.25839.0094.8 %5.05,521.60306.5894.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,139.94526.4087.3 %5.0387.28389.34-0.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,048.972,936.003.7 %1.5603.67401.6433.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,809.212,859.3824.9 %5.0653.50503.1623.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,535.7811,332.629.6 %4.5921.8571.5992.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,338.101,077.0067.7 %5.0448.60358.6120.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,367.031,150.0065.8 %5.0482.3679.3783.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,096.231,274.5058.8 %5.01,312.38484.7963.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,404.493,078.369.6 %4.5520.39112.6078.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,869.243,996.0017.9 %5.01,109.83352.2568.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,596.092,207.0060.6 %5.01,357.09770.5643.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,727.561,457.0060.9 %5.0387.28153.8660.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,715.255,390.65-14.3 %0.0900.7131.0696.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,969.591,385.0087.4 %5.0425.31347.9818.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,689.322,171.0041.2 %5.0596.45318.9846.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,851.602,976.0022.7 %5.0653.50220.5366.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,635.502,150.4153.6 %5.0539.4095.1582.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,938.402,678.0032.0 %5.0349.2444.6587.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,377.803,599.0068.4 %5.0444.3285.5080.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 38,896.8818,479.1152.5 %5.0608.85353.0242.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,642.12750.0071.6 %5.0235.15187.8720.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,487.343,409.4624.0 %5.0767.60311.6259.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,217.053,170.701.4 %0.5368.26255.5630.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,350.733,339.0023.3 %5.0672.52169.9274.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,421.451,047.0069.4 %5.0482.36678.06-40.6 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,334.683,430.93-2.9 %0.0463.34461.370.4 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม17,010.9417,842.23-4.9 %0.0577.92796.37-37.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,341.952,608.0051.2 %5.0350.27236.9332.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม60,524.2780,634.01-33.2 %0.01,054.22950.009.9 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,820.1210,800.5827.1 %5.0348.10336.703.3 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,528.811,654.0089.3 %5.0225.80209.157.4 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,070.7612,673.4725.8 %5.0936.80738.1521.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,671.9226,368.0016.7 %5.01,306.43774.0440.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,337.871,676.0049.8 %5.0463.34377.4418.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,841.14869.0069.4 %5.0254.16206.1418.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,555.682,224.7482.3 %5.02,678.892,500.086.7 %3.0
รวม 415,269 285,029 31.36 % 36,157 16,744 53.69 %