จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,776.79797.0078.9 %5.0457.63153.3366.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,587.407,551.290.5 %0.554.34352.25-548.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์2,281.542,052.6010.0 %5.068.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,574.334,370.19-22.3 %0.0799.92205.5374.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,996.031,866.0037.7 %5.0609.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,190.006,637.6056.3 %5.02,302.20842.5363.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,850.691,212.0075.0 %5.0326.3538.2388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,728.081,089.0070.8 %5.0276.6850.4981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,978.24409.0089.7 %5.0275.8138.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,214.99704.0083.3 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,902.68384.0090.2 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,495.851,588.0064.7 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,737.881,844.0067.9 %5.0593.7079.8086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,667.97405.0091.3 %5.0372.5780.7578.3 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,316.575,039.105.2 %2.5818.70260.3068.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,207.384,892.94-16.3 %0.01,084.14396.1363.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,626.561,372.0047.8 %5.0553.24174.3868.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,599.64891.0065.7 %5.0541.70123.6577.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,836.901,578.4844.4 %5.0552.74242.6956.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,676.741,699.0063.7 %5.01,028.11621.1539.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,135.341,327.0057.7 %5.0685.82274.4760.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,289.113,092.2327.9 %5.0761.89570.7625.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,483.744,205.3072.8 %5.05,292.171,318.6875.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,397.191,453.5039.4 %5.0545.98424.9622.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,586.451,117.3075.6 %5.01,045.48925.6111.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,304.921,800.9045.5 %5.0780.9286.9288.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,404.9110,194.0017.8 %5.01,180.26525.4955.5 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน77,290.5881,021.70-4.8 %0.0463.75767.76-65.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,419.928,016.6935.5 %5.04,254.883,485.5518.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,635.011,832.0049.6 %5.0856.9740.8795.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,332.31896.0061.6 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,854.26537.0071.0 %5.072.5788.82-22.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,942.825,437.00-10.0 %0.089.940.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,575.73784.0078.1 %5.0761.900.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,951.36656.0077.8 %5.0609.78100.0583.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,645.403,319.109.0 %4.5837.97300.8764.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,565.412,830.0020.6 %5.01,584.78754.3052.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,751.675,464.0029.5 %5.01,541.56502.7467.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,880.051,405.6176.1 %5.0742.87289.5761.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,782.058,679.76-50.1 %0.01,465.50125.5091.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,896.0313,170.005.2 %2.52,118.651,965.957.2 %3.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,525.111,742.0083.4 %5.0666.82287.0357.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,761.823,065.6018.5 %5.0935.09510.5445.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,232.202,070.0036.0 %5.0723.86548.9024.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,470.07281.5291.9 %5.0780.92291.6562.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,114.894,612.0035.2 %5.0724.090.9599.9 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,072.051,883.0083.0 %5.0821.80407.6150.4 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 57,919.2932,846.2143.3 %5.01,026.161,205.62-17.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,834.15642.0077.3 %5.0514.70161.4668.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,782.714,482.3949.0 %5.01,085.16537.7350.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,076.261,204.2070.5 %5.0609.78170.3372.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,454.545,924.4729.9 %5.01,427.451,037.6927.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,232.284,816.00-49.0 %0.0723.8646.5593.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,394.662,213.8034.8 %5.0705.072.9299.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,214.78122,480.00-125.9 %0.01,857.94992.6646.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 129,312.0210,265.7665.0 %5.01,318.16516.8060.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 230,266.3014,201.2153.1 %5.01,633.94899.8444.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,861.335,315.6175.7 %5.0220.66814.00-268.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,398.472,130.4511.2 %5.0329.87237.5028.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์600,477.3845,155.0292.5 %5.03,964.11598.2184.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน58,501.583,460.0094.1 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี50,562.3719,083.9462.3 %5.0821.30512.9737.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล35,646.4921,909.0038.5 %5.0963.19967.36-0.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,598.7617,968.00-8.2 %0.02,212.601,102.2550.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,106.302,900.0064.2 %5.0893.761,102.81-23.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,616.41861.0067.1 %5.0514.71117.2477.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,585.331,812.0089.7 %5.05,280.4119,648.23-272.1 %0.0
รวม 1,344,388 536,947 60.06 % 69,397 50,145 27.74 %