จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,578.86100.0096.1 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,470.8717,282.0034.7 %5.0536.54318.0040.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช12,856.937,364.1042.7 %5.083.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช18,307.432,353.0087.1 %5.057.68159.85-177.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,040.912,389.0021.4 %5.0728.80210.6971.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,003.311,500.0050.1 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช28,912.8523,553.1118.5 %5.03,876.52777.5879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.3788.3581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,018.73426.0089.4 %5.0185.82118.9736.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,791.03433.0088.6 %5.0178.0071.8159.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,069.451,594.0060.8 %5.0462.0390.5480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,542.82215.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,787.50597.0084.2 %5.0246.14108.0656.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,855.33609.0084.2 %5.0353.5368.6380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,989.77881.0077.9 %5.0246.3635.4485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,960.891,964.7060.4 %5.0584.80155.1773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,799.74267.0093.0 %5.0274.8093.3366.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,634.40318.0091.3 %5.0369.0591.1375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,773.48765.0084.0 %5.0278.86123.5055.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,094.21744.0085.4 %5.0234.0032.2086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,927.33451.0088.5 %5.0383.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,620.21487.0086.5 %5.0388.15121.5368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,850.00793.0079.4 %5.0337.0270.7379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,754.17611.0083.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,790.70421.0088.9 %5.0173.8172.0058.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,774.72491.0087.0 %5.0246.6272.1470.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,744.54501.0086.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,573.745,384.333.4 %1.5804.87149.6481.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,298.951,285.5875.7 %5.0604.94158.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,475.356,279.933.0 %1.51,812.71489.2573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,789.231,020.0063.4 %5.06,343.99184.3097.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,960.691,011.0065.9 %5.0699.64260.3062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,884.671,500.0048.0 %5.0484.48274.5543.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0343.38195.7043.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13190.0032.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,821.073,584.0025.7 %5.01,280.25743.7541.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,491.921,798.0048.5 %5.0918.96310.6566.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,821.0730,511.13-138.0 %0.05,200.673,336.0035.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,873.721,992.0048.6 %5.01,533.4746.5497.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,804.801,527.0068.2 %5.01,451.42940.4635.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,887.246,697.51-72.3 %0.01,071.091,370.49-28.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,434.514,518.82-31.6 %0.0698.501,121.17-60.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,590.035,028.8323.7 %5.02,174.011,789.7117.7 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,843.313,151.2018.0 %5.01,082.55509.0553.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,159.6513,908.95-24.6 %0.01,307.800.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช144,443.80141,557.002.0 %1.0721.88889.20-23.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,328.2115,231.28-63.3 %0.03,471.274,803.90-38.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,875.913,000.0022.6 %5.01,032.69380.0063.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,267.661,511.8453.7 %5.0785.8538.0095.2 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,276.431,135.0065.4 %5.081.4689.30-9.6 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,847.521,130.0038.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,847.52355.0080.8 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,510.581,000.0071.5 %5.0880.5547.5094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,066.271,012.5067.0 %5.0759.29462.5339.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,808.704,558.205.2 %2.5976.02201.1879.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,257.9633,360.00-304.0 %0.02,307.135,228.81-126.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช9,671.046,758.0030.1 %5.01,584.52896.3243.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,026.463,274.0018.7 %5.01,128.14316.7071.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,889.9513,974.00-77.1 %0.01,603.53162.5889.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,564.54295.6593.5 %5.01,128.14700.0038.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,947.275,212.08-32.0 %0.01,071.16549.1648.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,601.082,865.0048.8 %5.01,451.41386.9873.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,232.612,542.0051.4 %5.01,447.50701.9251.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,975.455,673.805.0 %2.5899.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,731.613,816.3374.1 %5.0546.67244.4755.3 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 176,193.52110,000.0037.6 %5.02,376.94570.0076.0 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 39,563.1023,304.1341.1 %5.0879.95711.1019.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,688.845,488.003.5 %1.5502.52236.7552.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,623.091,567.0040.3 %5.0557.65139.6575.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,190.684,174.000.4 %0.51,166.18601.4648.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,104.971,200.0061.4 %5.0747.81190.0074.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,505.892,841.0019.0 %5.0918.972.8599.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,906.792,129.0056.6 %5.01,833.48699.1461.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,607.655,713.15-1.9 %0.01,063.55842.6520.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,866.317,445.2978.0 %5.0757.09326.5356.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,971.5813,832.1358.0 %5.0926.11519.5643.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 226,859.247,900.0070.6 %5.01,663.76855.0048.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 329,460.5011,376.0061.4 %5.02,575.991,083.5157.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 16,062.5814,074.3712.4 %5.01,342.58683.4549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,359.2910,397.0057.3 %5.02,826.20876.1669.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,273.3313,338.1022.8 %5.0456.05520.97-14.2 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,461.7660.3899.8 %5.0721.33648.3110.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,232.505,400.0013.4 %5.0313.31244.0022.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช86,707.2850,000.0042.3 %5.01,752.69655.0062.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,971.1521,000.0055.3 %5.01,329.18180.5086.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล729,090.0028,357.0096.1 %5.01,101.09317.3971.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,081.36ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,596.6920,031.8727.4 %5.0786.60602.5823.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช453,603.4135,721.4492.1 %5.01,109.081,022.467.8 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,361.1213,000.0039.1 %5.0924.65470.0049.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,158.5725,000.0044.6 %5.0888.35331.0062.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,271.059,900.0075.4 %5.0957.38475.0050.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,083.3710,628.0051.9 %5.0766.38251.9667.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง157,955.3837,005.0576.6 %5.01,388.06772.3644.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,473.0335,785.00-83.8 %0.02,483.45936.9862.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช21,467.4719,842.987.6 %3.53,998.711,350.2366.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช110,807.0062,500.0043.6 %5.02,086.15636.5069.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,955.214,402.38-11.3 %0.01,090.11932.9314.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,246.201,803.0044.5 %5.0804.87286.7964.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,099.4645,693.00-8.5 %0.05,603.115,243.726.4 %3.0
รวม 2,807,609 1,065,479 62.05 % 110,693 55,570 49.80 %