จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,526.761,436.0043.2 %5.0412.17151.4563.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37219.70-270.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,046.021,447.0052.5 %5.0348.81109.8068.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,803.832,800.0026.4 %5.0659.4146.6692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,782.898,981.008.2 %4.01,952.46423.7078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,835.531,145.0076.3 %5.0308.61182.6940.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,073.191,068.0073.8 %5.0349.1438.9488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,949.00520.0086.8 %5.0202.0917.4591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,958.15726.0081.7 %5.0332.9536.1489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,960.73408.0089.7 %5.0289.3771.4575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,924.94628.0084.0 %5.0328.4331.9490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,927.21450.0088.5 %5.0420.3868.8283.6 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,563.904,707.00-3.1 %0.0792.41108.3086.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,119.452,466.4920.9 %5.0659.38654.370.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,333.851,233.2471.5 %5.0343.58163.4952.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,513.59594.0076.4 %5.0407.43256.6937.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,048.021,510.0050.5 %5.0602.33268.0855.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,546.402,960.0016.5 %5.0697.41652.996.4 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,222.491,548.0052.0 %5.0659.38369.0344.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,996.491,792.0055.2 %5.0811.42370.8854.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,657.852,575.0054.5 %5.0883.821,710.22-93.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,120.371,337.0036.9 %5.0483.70303.5637.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,732.144,336.828.4 %4.01,267.95792.3237.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,890.802,032.0047.8 %5.0685.72108.7284.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,565.2411,712.576.8 %3.01,058.77601.3543.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่812,052.75855,847.00-5.4 %0.04,226.991,782.1557.8 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,767.881,971.0058.7 %5.0792.49447.4543.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,872.835,750.2216.3 %5.080.0976.334.7 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,207.351,426.0055.5 %5.0659.39186.1271.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,882.43995.0065.5 %5.0526.26260.6050.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,301.352,543.0023.0 %5.0735.44305.7258.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,105.662,213.0028.7 %5.0659.38538.8718.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,603.155,682.00-57.7 %0.0811.50366.3554.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,162.232,194.0057.5 %5.0773.47190.2475.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,309.549,177.5531.0 %5.01,362.9883.9293.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,877.231,761.0038.8 %5.0640.36285.4055.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,014.043,171.7236.7 %5.0811.52596.7526.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,665.362,662.000.1 %0.5469.22432.547.8 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,590.841,593.0055.6 %5.0849.54403.7552.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,044.752,853.006.3 %3.0602.3353.6391.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,842.492,732.0074.8 %5.0716.44247.4365.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่63,036.8915,140.4676.0 %5.01,241.06411.3566.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,169.032,575.0018.7 %5.0564.36148.8073.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่2,999.793,309.00-10.3 %0.0583.31298.3048.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,137.091,786.0043.1 %5.0583.37136.8076.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,797.094,041.9515.7 %5.0849.55351.1858.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,012.222,985.000.9 %0.5621.34342.0045.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,671.468,524.6720.1 %5.03,017.36628.9079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่16,532.668,059.2951.3 %5.01,768.34845.5552.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,671.403,263.4942.5 %5.0406.40246.5739.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,173.9644,365.0029.8 %5.01,248.21418.0066.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,923.679,850.3250.6 %5.0705.681,467.10-107.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,049.2416,346.93-1.9 %0.0638.611,166.49-82.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม24,301.3216,481.0032.2 %5.0625.84337.9346.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,937.2025.0599.9 %5.0657.74849.57-29.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,185.385,140.4644.0 %5.01,449.891,110.8523.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,226.312,200.8031.8 %5.0637.54563.5211.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,616.48823.0068.5 %5.0393.15189.4851.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,337.301,420.0089.4 %5.01,973.75540.0072.6 %5.0
รวม 1,284,177 1,107,322 13.77 % 47,699 24,068 49.54 %