จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,498.20593.0076.3 %5.0376.72165.4656.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,037.9623,775.2423.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,454.437,989.20-7.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,023.912,774.918.2 %4.0547.870.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,324.681,407.0067.5 %5.0623.9350.7791.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,849.2413,340.48-23.0 %0.01,726.86499.7071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,520.52666.0085.3 %5.0228.4686.6262.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว416.08386.007.2 %3.5475.0372.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,309.74343.0092.0 %5.0256.148.8396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,180.48366.0091.2 %5.0188.0589.1452.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,188.491,049.7074.9 %5.0356.4382.8176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,763.65358.0090.5 %5.0209.2089.9257.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,560.44550.0090.1 %5.0321.5080.6774.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,105.593,349.0018.4 %5.0795.08653.5717.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,540.086,297.0056.7 %5.0814.09351.6556.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,372.891,764.7059.6 %5.0890.16397.1055.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,468.381,149.0066.9 %5.0392.76203.4448.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,019.451,236.0059.1 %5.0585.93173.1570.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,722.582,004.0046.2 %5.0653.53623.554.6 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,792.623,598.4947.0 %5.0969.84562.0342.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,065.662,268.6044.2 %5.01,023.27703.3631.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,113.501,062.0065.9 %5.0623.9692.0485.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,807.478,494.24-76.7 %0.01,061.30383.6363.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,061.431,943.0036.5 %5.0558.45158.8271.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,625.25577.0064.5 %5.059.8972.03-20.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,172.30933.0070.6 %5.0661.96145.2778.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,782.99707.0074.6 %5.0490.85305.9037.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,300.78950.0071.2 %5.0642.98384.2940.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา8,920.3226,203.00-193.7 %0.01,175.401,327.69-13.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,920.652,741.2130.1 %5.01,080.32376.9465.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,753.492,373.0050.1 %5.01,308.51853.3934.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,258.375,612.3422.7 %5.0684.84160.3176.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,364.701,009.0090.3 %5.0604.92794.91-31.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,475.212,745.8521.0 %5.0776.09453.0341.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,325.193,762.0048.6 %5.0719.01216.3969.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,539.062,621.6152.7 %5.0719.01258.2664.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,825.302,646.306.3 %3.0437.3089.3979.6 %5.0
สพ.พังงา10,576.891,651.0084.4 %5.01,722.41441.0674.4 %5.0
รจจ.พังงา 69,266.3524,486.0364.6 %5.0717.60524.8226.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,631.71880.0066.6 %5.0414.7686.6079.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,863.122,789.0076.5 %5.0900.74759.6415.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,954.671,129.0071.5 %5.0431.76152.0064.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,450.155,337.46-19.9 %0.0627.67761.72-21.4 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,236.25825.0074.5 %5.0661.9661.2590.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา14,259.9311,197.2621.5 %5.02,525.53332.7086.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)24,298.857,394.1869.6 %5.01,588.17615.8761.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,707.778,842.8965.6 %5.01,590.48445.1472.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,958.842,403.9069.8 %5.0313.73502.03-60.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,597.3138,214.0021.4 %5.0991.87306.4969.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,664.1516,754.7214.8 %5.0583.81626.75-7.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,164.9113,757.0043.1 %5.0650.11345.2246.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า26,106.6310,950.0058.1 %5.0669.29472.9429.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,700.0714,910.34-8.8 %0.01,522.422,532.74-66.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,427.311,102.0067.8 %5.0651.14335.1548.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,634.87756.3071.3 %5.0205.65253.73-23.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,562.157,687.7447.2 %5.03,825.613,354.3812.3 %5.0
รวม 537,523 310,714 42.20 % 43,634 23,878 45.28 %