จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,535.62680.0073.2 %5.0211.41184.9712.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11218.58-137.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,829.0310,474.7644.4 %5.063.3388.96-40.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,803.3015,654.99-311.6 %0.0572.71161.6571.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,253.461,694.0047.9 %5.0458.62109.2276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,626.0119,851.4528.1 %5.03,215.94909.1671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,887.074,128.0068.0 %5.0401.5748.4587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,123.211,991.0061.1 %5.0363.54114.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,130.541,362.0073.5 %5.0348.3749.4085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,065.131,410.0072.2 %5.0390.26106.4072.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,446.764,376.0032.1 %5.0610.74251.7058.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,017.7980.3092.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,182.248,108.55-93.9 %0.0781.89580.4525.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,733.272,098.0063.4 %5.01,124.16253.7377.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,093.601,978.0051.7 %5.0800.90409.1548.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,117.342,508.0019.5 %5.0439.60183.8158.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,918.301,604.0045.0 %5.0325.50343.80-5.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,147.652,351.0025.3 %5.0401.57659.54-64.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,766.622,185.00-23.7 %0.0353.03109.2569.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,986.371,769.0055.6 %5.0724.84650.1710.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,265.932,745.0016.0 %5.0439.60150.6265.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,400.6722,758.00-255.6 %0.01,409.42241.2782.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,973.984,140.00-4.2 %0.0724.84340.8753.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,030.393,980.001.3 %0.5762.87866.69-13.6 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,489.2013,798.7932.7 %5.0247.09153.8737.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,683.38942.0044.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,340.311,798.0046.2 %5.0496.65112.0277.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,087.181,491.9051.7 %5.0382.55307.8219.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,099.483,800.007.3 %3.5705.82278.6060.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,585.1925,287.00-352.8 %0.01,200.241,221.65-1.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,264.99585.0088.9 %5.01,276.30325.2374.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,913.101,600.0059.1 %5.0724.84206.1571.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,911.3412,795.90-116.5 %0.01,105.16154.4286.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,230.671,623.0049.8 %5.0439.60513.17-16.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,768.716,046.29-60.4 %0.0610.74340.8044.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,868.861,662.0057.0 %5.0705.82221.3968.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,182.541,799.2643.5 %5.0477.63453.215.1 %2.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,434.873,870.00-12.7 %0.0553.70126.8477.1 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,559.354,392.2058.4 %5.0368.65485.82-31.8 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 56,915.5937,605.4033.9 %5.0906.63411.2654.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,758.21991.0064.1 %5.0268.46271.62-1.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,765.792,509.8033.4 %5.0629.76195.7168.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,691.577,202.00-53.5 %0.0895.98367.5459.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,158.242,420.0041.8 %5.0800.90186.1176.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,995.781,110.0062.9 %5.0438.62399.618.9 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,133.223,736.00-19.2 %0.0420.58187.3555.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต36,618.1111,757.0067.9 %5.0645.60383.1840.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,903.433,973.58-36.9 %0.0271.86122.0055.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,038.8324,108.00-0.3 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,719.3650,452.40-18.1 %0.0640.16220.0065.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต98,126.9781,169.0017.3 %5.0177.97343.67-93.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,101.7719,803.00-15.8 %0.0345.52342.810.8 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,945.2412,828.000.9 %0.51,012.46752.9725.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,133.664,411.00-40.8 %0.0382.55330.6113.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,724.07568.0079.1 %5.0249.44105.8757.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,761.8211,214.0070.3 %5.02,595.154,826.00-86.0 %0.0
รวม 575,227 475,196 17.39 % 36,296 21,839 39.83 %