จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,502.3612,200.00-171.0 %0.01,687.73125.1592.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,868.8992.0096.8 %5.0197.9099.7549.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,213.8451,023.9215.3 %5.0249.27770.42-209.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,855.8730.1999.8 %5.089.37241.42-170.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,620.773,401.4048.6 %5.070.7151.7326.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,427.102,000.0054.8 %5.01,360.00539.6060.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,991.153,015.0024.5 %5.0747.9177.4289.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,255.061,654.0049.2 %5.0863.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,515.154,200.4068.9 %5.04,634.88149.2596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,732.827,597.2044.7 %5.01,761.25455.6074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,807.8415,555.4021.5 %5.03,130.41739.1076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,332.471,729.0072.7 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,993.20726.0087.9 %5.0347.93130.4762.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,742.70455.0092.1 %5.0242.0143.4282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง5,631.50358.0093.6 %5.0319.3241.0887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,685.50759.0086.7 %5.0378.0451.5986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,598.99335.0094.0 %5.0342.8662.9781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,903.54885.0077.3 %5.0461.3376.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,726.38492.0091.4 %5.0337.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,666.69450.0092.1 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร5,708.58441.0092.3 %5.0297.7743.6085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,640.17410.0092.7 %5.0310.2565.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี5,562.44264.0095.3 %5.0326.6115.5795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,663.60500.0091.2 %5.0243.0346.1581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,619.28429.0092.4 %5.0253.7353.8478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,582.55275.0095.1 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,144.261,500.0063.8 %5.0452.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,626.90494.0086.4 %5.0382.8865.5282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,650.67154.0097.3 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,878.565,157.0052.6 %5.0673.24151.4377.5 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,957.823,139.1660.6 %5.0582.26116.4280.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,911.207,619.40-55.1 %0.01,934.601,023.1547.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,568.149,443.0068.1 %5.09,804.21546.2594.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,724.501.00100.0 %5.0381.87111.1570.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,625.721,717.5034.6 %5.0453.95298.3034.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,094.001,103.0064.4 %5.0646.77343.9046.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,312.051,872.0043.5 %5.0502.64237.5052.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี903.622,057.00-127.6 %0.0386.95250.8035.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,110.676,204.23-50.9 %0.01,262.981,531.50-21.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,578.963,295.287.9 %3.58,131.050.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,183.71898.0071.8 %5.0897.36305.9065.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,187.181,115.0065.0 %5.0891.60470.4247.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,471.163,439.440.9 %0.5977.741,399.35-43.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,306.093,920.509.0 %4.51,910.771,209.8036.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,045.024,811.004.6 %2.02,057.631,489.7427.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี45,904.1810,008.0078.2 %5.01,779.893,211.95-80.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,667.454,234.92-58.8 %0.0627.68422.7532.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,898.86779.0084.1 %5.01,643.30153.9090.6 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,067.843,480.0031.3 %5.01,393.051,119.1019.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,099.732,788.5832.0 %5.01,628.591,679.87-3.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,662.1422,663.00-28.3 %0.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี298,500.81385,230.00-29.1 %0.01,014.261,140.00-12.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,076.408,510.286.2 %3.03,013.59473.1084.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,776.614,693.68-24.3 %0.01,379.67209.5084.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,809.851,281.0066.4 %5.01,152.24418.0063.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,448.629,035.00-6.9 %0.03,069.51273.6091.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,869.566,276.2420.2 %5.03,102.742,347.9524.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี7,267.444,825.0033.6 %5.0114.9068.2840.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,800.32236.0086.9 %5.081.1635.4056.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,800.32688.0061.8 %5.089.6168.4523.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,942.49916.0068.9 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,364.301,012.0069.9 %5.0958.7263.4093.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,147.931,541.0051.0 %5.01,174.30471.2059.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,760.392,981.0020.7 %5.0671.74481.4128.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,311.1746,319.00-397.5 %0.02,502.381,387.2544.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,640.891,259.0085.4 %5.01,320.03520.2060.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,783.4820.0099.5 %5.0901.69228.0074.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,165.3913,465.70-87.9 %0.01,700.36146.0291.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,962.6413,513.00-4.2 %0.02,187.252,194.50-0.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,701.841,562.0086.7 %5.01,453.141,446.850.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,682.114,078.00-10.8 %0.01,072.83522.5051.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,408.762,932.0033.5 %5.01,224.95635.5548.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,691.463,656.0022.1 %5.01,358.09807.8740.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,947.273,042.5622.9 %5.0882.6958.9093.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,048.6011,795.3156.4 %5.0876.99572.0734.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,527.2113,560.00-59.0 %0.0595.79259.3556.5 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี76,886.6665,628.4714.6 %5.01,577.381,600.44-1.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,487.8914,400.00-6.8 %0.02,429.03707.8070.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,705.275,080.0024.2 %5.0787.59153.9080.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,925.294,822.0018.6 %5.01,791.11505.4071.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี31,499.2215,267.0051.5 %5.0833.92460.6144.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,410.072,656.0039.8 %5.0996.76183.8981.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,658.489,522.32-43.0 %0.01,548.23688.7555.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,904.96601.0084.6 %5.0958.74164.3582.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,525.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5623.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,939.109,242.2282.9 %5.05,118.79381.1092.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 114,458.6711,362.8021.4 %5.01,139.98324.9071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 265,158.4410,025.0084.6 %5.02,169.19802.7563.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 342,677.5617,150.3859.8 %5.01,703.66731.8157.0 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,595.1138,415.88-231.3 %0.0379.27490.00-29.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,304.681,850.0057.0 %5.0311.86475.00-52.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,105.9265,246.006.9 %3.01,689.51769.9054.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,553.581,552.0090.0 %5.0933.63477.0048.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี124,575.1564,331.0048.4 %5.01,125.82479.7557.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,710.2819,739.00-5.5 %0.01,024.961,115.90-8.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,450.0818,546.00-6.3 %0.0912.27285.0068.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา48,152.3811,863.6075.4 %5.01,023.77593.3142.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,824.5019,116.0056.4 %5.01,000.42190.2281.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี56,305.4325,402.8954.9 %5.020,711.321,423.1393.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี24,244.0223,054.004.9 %2.01,098.82252.4177.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,930.271.00100.0 %5.01,285.3093.7892.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,490.723,348.004.1 %2.0706.52575.7018.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,920.758,151.63-65.7 %0.01,541.313,151.75-104.5 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,623.751,312.0050.0 %5.0473.2720.2595.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,738.72733.0073.2 %5.0695.86300.3756.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,457.7622,042.006.0 %3.07,438.685,613.0724.5 %5.0
รวม 1,685,559 1,244,061 26.19 % 156,414 57,944 62.95 %