จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,466.55506.6079.5 %5.0347.66227.2534.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง2,196.39675.0069.3 %5.061.80114.00-84.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง122,201.0335,465.4871.0 %5.0835.52141.8483.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,017.571,593.0047.2 %5.0537.82280.3547.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,940.621,292.7056.0 %5.0537.82149.8672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง11,573.269,792.0015.4 %5.01,716.81666.8661.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,859.63660.0082.9 %5.0241.7628.6288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,060.60196.0095.2 %5.0337.2556.0583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,745.65235.0093.7 %5.0321.1447.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,982.86202.0093.2 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,025.234,849.00-20.5 %0.01,032.23501.5851.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,788.023,654.003.5 %1.5880.10438.2150.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,512.68284.0088.7 %5.0439.65168.1561.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,603.412,420.8047.4 %5.0632.91380.0040.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,090.791,069.5065.4 %5.0613.92401.9834.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,913.15871.6070.1 %5.0537.83524.072.6 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,000.72812.0072.9 %5.0575.85868.13-50.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,108.732,028.003.8 %1.5389.20601.28-54.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,849.70910.0076.4 %5.0937.19653.6530.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,477.701,492.2039.8 %5.0347.67122.6164.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,712.437,240.3738.2 %5.01,051.25289.4872.5 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง62,544.6354,516.6012.8 %5.0377.69908.00-140.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,178.011,309.0058.8 %5.0453.57685.74-51.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,153.632,625.5036.8 %5.066.6678.81-18.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,927.24703.7076.0 %5.0632.90152.4775.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,822.64624.0077.9 %5.0499.79333.1933.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,436.021,917.0044.2 %5.0632.9083.6086.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,656.3427,078.60-253.7 %0.01,247.63639.8748.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,081.634,187.10-2.6 %0.01,032.23683.8433.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,226.931,149.0064.4 %5.0670.93261.8661.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,044.636,292.00-55.6 %0.0918.14123.2686.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,064.721,426.7053.4 %5.0594.86528.2011.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,831.483,007.20-6.2 %0.0480.77459.544.4 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,045.911,874.5038.5 %5.0442.64310.8929.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,052.231,470.0063.7 %5.0651.91143.1378.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,838.031,244.4056.2 %5.0461.7587.9281.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,178.742,075.0094.4 %5.012,023.48404.5796.6 %5.0
รจจ.ระนอง 1,108,114.1022,740.0497.9 %5.010,653.00342.2596.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,508.82537.0078.6 %5.0366.6799.7672.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,504.984,344.0033.2 %5.01,735.82448.8174.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,084.03843.0072.7 %5.0651.93206.7068.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,100.494,050.52-30.6 %0.0594.87216.6263.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,178.901,425.9055.1 %5.0470.12539.78-14.8 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,141.763,090.001.6 %0.5575.85350.5539.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง16,493.2113,351.9919.0 %5.01,531.52590.0161.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,863.862,955.0023.5 %5.0277.61575.70-107.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง30,552.0117,945.0041.3 %5.0845.13506.1540.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,777.1913,969.29-1.4 %0.0499.69510.50-2.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี15,975.978,200.0048.7 %5.0584.92134.1877.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,570.9313,899.26-62.2 %0.01,414.391,439.25-1.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,458.421,654.0052.2 %5.0766.01123.7183.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,764.871,219.0055.9 %5.0423.7237.5691.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,567.491,321.0891.5 %5.03,091.434,985.76-61.3 %0.0
รวม 1,594,867 299,295 81.23 % 58,285 23,655 59.42 %