จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,581.68939.0063.6 %5.0467.3997.0579.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,506.389,711.7541.2 %5.064.62107.67-66.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,939.511.00100.0 %5.0657.580.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,034.271,621.0046.6 %5.0657.5572.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,200.9810,654.0044.5 %5.01,855.56380.9579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,332.59863.0080.1 %5.0295.8328.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,977.21340.0091.5 %5.0297.5037.7487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,776.31356.0090.6 %5.0257.7518.0593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน13,976.94825.0094.1 %5.0492.7842.9191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,858.63359.0090.7 %5.0387.4541.3489.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,674.15128.0096.5 %5.0478.9854.2488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,807.01470.0087.7 %5.0305.4180.8873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,763.43466.0087.6 %5.0303.0842.9285.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,774.766,442.00-70.7 %0.0828.95230.2372.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,188.944,585.5059.0 %5.01,132.95593.3147.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,756.631,551.0011.7 %5.0999.84875.9012.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,933.171.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบ5,843.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,610.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,077.271,990.0035.3 %5.0676.57258.8361.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,999.272,138.80-7.0 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,595.012,360.0034.4 %5.0942.82694.4426.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,992.812,500.0037.4 %5.0796.04640.3219.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,442.599,159.14-68.3 %0.01,266.06622.7850.8 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร66,558.1953,274.0020.0 %5.0601.52415.8530.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,246.231.00100.0 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,367.364,297.001.6 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.9610.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,295.73501.0084.8 %5.0771.6525.3296.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,785.6173.0097.4 %5.0600.530.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,099.543,444.00-11.1 %0.0790.66275.9365.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร27,018.8743,502.50-61.0 %0.02,597.211,130.7856.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,791.932,250.2066.9 %5.01,627.391,799.01-10.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,304.581,764.0046.6 %5.0771.65285.6463.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,650.7012,959.71-94.9 %0.01,418.19174.6387.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,333.342,036.00-52.7 %0.0733.62561.3023.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,430.321,686.3050.8 %5.0866.75145.8283.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,280.781,932.0041.1 %5.0809.68360.9155.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,315.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5785.28206.0773.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,150.173,739.32-18.7 %0.0638.54120.9981.1 %5.0
สพ.ชุมพร10,744.522,772.0074.2 %5.0809.68367.0554.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 44,291.1727,284.0038.4 %5.0918.64261.6471.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,571.73583.0077.3 %5.0467.390.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,315.003,409.0021.0 %5.01,228.06406.9566.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,119.44893.0071.4 %5.0695.58208.9070.0 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,250.534,836.00-13.8 %0.01,018.86303.0570.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,937.901,238.0057.9 %5.0619.55244.4060.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,210.904,851.02-51.1 %0.0771.670.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,919.062,605.6067.1 %5.0782.89263.7066.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 140,195.768,312.0079.3 %5.01,348.97240.0682.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 220,308.5112,697.9837.5 %5.01,383.16238.4582.8 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,014.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5475.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,051.801.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,277.2428,546.0039.6 %5.01,044.09256.5075.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบ23,092.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,666.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ16,837.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ693.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,963.2312,433.1522.1 %5.0698.65665.604.7 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ18,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ518.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,160.6716,919.006.8 %3.02,623.31401.0084.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,331.712,310.4030.7 %5.0687.31588.7814.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,528.391.00100.0 %5.0486.430.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,482.4610,760.0056.1 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 520,163 329,373 36.68 % 48,248 18,779 61.08 %