จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,565.86914.0064.4 %5.0234.38138.7040.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,094.755,705.00-84.3 %0.0567.42197.5165.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,128.381,809.0042.2 %5.0605.450.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,236.4710,383.007.6 %3.53,183.85550.3682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,013.942,130.0064.6 %5.0264.94131.5850.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,443.88982.0082.0 %5.0486.3622.1895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,150.23720.0082.7 %5.0292.48115.0060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,132.18818.0080.2 %5.0312.8598.3968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,529.66990.0078.1 %5.0276.4478.3371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,950.35695.0082.4 %5.0137.1975.1445.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,048.87413.0089.8 %5.0400.40116.1271.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,441.26377.0094.9 %5.01,744.34109.4493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,390.25545.0095.2 %5.0275.714.8398.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,445.81717.0083.9 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,209.45142.9296.6 %5.0384.977.4398.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,992.985,897.80-97.1 %0.0605.45283.5353.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,034.24944.0076.6 %5.0985.77864.2212.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,976.572,555.7935.7 %5.01,421.16667.7953.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,457.842,605.0024.7 %5.0719.57351.7651.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,169.1324,774.0025.3 %5.012,402.635,417.2056.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,017.39976.0067.7 %5.0646.20363.7943.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,053.524,282.00-5.6 %0.0871.70810.357.0 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,449.963,335.00-36.1 %0.0554.87160.4171.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,413.894,420.0018.4 %5.0795.64399.6749.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,039.884,067.0032.7 %5.0729.41118.0583.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี12,993.8817,107.14-31.7 %0.0947.7466.8093.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,642.0919,437.00-67.0 %0.03,943.813,778.154.2 %2.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,566.973,287.007.8 %3.5833.66484.8141.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,529.34791.0068.7 %5.0434.32101.9376.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,929.671,027.0064.9 %5.0548.40206.4362.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,444.293,686.6817.0 %5.0852.68251.7870.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,309.041,348.85-3.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,167.344,038.0021.9 %5.01,213.99104.9891.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,491.443,500.00-0.2 %0.0776.61344.3355.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี14,868.298,978.1039.6 %5.01,841.51145.4392.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,015.812,462.0038.7 %5.0985.79583.1440.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,687.772,130.0042.2 %5.0852.68408.6252.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,584.031,685.0053.0 %5.0814.65254.3868.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,559.566,059.777.6 %3.51,461.20740.2349.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,326.333,909.6026.6 %5.0738.5972.7190.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,085.992,675.9775.9 %5.0738.58304.0058.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี19,928.0620,159.00-1.2 %0.01,886.56510.7072.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 78,294.1249,625.0036.6 %5.01,173.19995.8215.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,879.231,195.0058.5 %5.0529.41221.1058.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,538.972,293.4735.2 %5.0757.60236.0368.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,143.271,020.0067.5 %5.0681.54325.5652.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,702.826,650.40-41.4 %0.01,080.88400.4263.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,254.1315,393.45-261.8 %0.01,061.85332.7068.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,227.817,133.00-14.5 %0.01,520.61599.4560.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,734.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,031.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 117,119.4122,281.50-30.2 %0.01,241.43736.3640.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 231,174.5415,249.4051.1 %5.03,229.79843.7173.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,667.619,308.72-458.2 %0.0450.15609.06-35.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี45,399.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5619.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,587.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี11,741.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5522.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,365.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5835.601,655.40-98.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,152.1312,245.0013.5 %5.0654.69427.3934.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง45,147.5624,313.0046.1 %5.0737.61819.29-11.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล54,426.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5851.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,899.132,044.3979.3 %5.04,038.79187.3095.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,970.5316,582.00-108.0 %0.02,549.741,556.1039.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,984.712,778.0030.3 %5.0907.18333.7263.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,123.031,597.6348.8 %5.0624.49116.3081.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,389.2230,451.67-36.0 %0.03,637.098,407.61-131.2 %0.0
รวม 523,876 402,292 23.21 % 74,446 39,597 46.81 %