จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,350.003,471.80-3.6 %0.01,488.45674.2354.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6213,116.955,711.0097.3 %5.0389.81530.10-36.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,566.46676.2081.0 %5.0504.38252.2250.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา60,888.1428,251.0053.6 %5.0200.72275.65-37.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา17,100.277,392.0056.8 %5.080.70324.44-302.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,024.6613,146.00-118.2 %0.01,479.28264.9082.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,382.602,547.5524.7 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,404.7146,980.60-59.8 %0.08,538.00367.6595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 117,731.5826,167.60-47.6 %0.03,534.36753.9278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43911.0581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,801.251,902.0067.2 %5.0386.5593.1075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.5651.3089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,988.16614.0084.6 %5.0201.5741.8079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,033.32588.0085.4 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,901.91262.0093.3 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,868.80252.0093.5 %5.0298.8076.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,080.29351.0091.4 %5.0194.4917.1091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1348.9983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,664.151,190.0074.5 %5.0525.2672.3986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,264.12588.0086.2 %5.0432.4947.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,453.73310.0091.0 %5.0407.7673.1582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,673.34535.0088.6 %5.0299.3238.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,030.17420.0089.6 %5.0227.3766.5070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,124.00501.0087.9 %5.0357.3849.1086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,004.98467.0088.3 %5.0460.01120.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,065.58665.0083.6 %5.0302.0352.2582.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,735.5216,163.42-85.0 %0.01,660.05864.6547.9 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,137.8727,455.01-60.2 %0.02,019.04414.2079.5 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา33,792.651.00100.0 %5.02,058.451.9099.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,185.0219,828.00-142.2 %0.01,205.28582.4551.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,588.107,026.58-342.5 %0.0768.52245.6568.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,061.298,952.74-11.1 %0.01,974.571,190.2139.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,889.7312,848.00-86.5 %0.01,893.561,415.5025.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,552.061,776.9461.0 %5.0832.74210.1274.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,166.574,213.6331.7 %5.01,783.512,202.76-23.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,929.205,873.210.9 %0.51,564.13576.8663.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,001.494,403.7612.0 %5.0889.78725.9118.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,535.3452,562.00-105.8 %0.08,035.845,004.6037.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,647.651,558.0057.3 %5.01,291.52210.5683.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,082.242,946.0027.8 %5.01,003.861,091.55-8.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,927.913,295.0033.1 %5.01,621.161,003.0238.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,304.744,393.2017.2 %5.01,881.01409.6578.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,087.6412,587.8221.8 %5.01,665.81230.0086.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,401.534,852.90-10.3 %0.01,963.862,961.90-50.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,326.863,889.00-67.1 %0.0550.97957.21-73.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,115.163,676.0339.9 %5.01,669.441,518.779.0 %4.5
ส.ป.ก. สงขลา4,084.663,083.5724.5 %5.01,042.47477.3754.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 977,052.162,063.2097.3 %5.04,663.68881.7781.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,728.3829,629.74-67.1 %0.02,664.50574.7578.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,458.4812,168.962.3 %1.04,634.123,633.4021.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,168.9911,672.00-89.2 %0.02,087.07826.5060.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,523.113,342.0026.1 %5.01,041.91290.6672.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,140.483,842.01-22.3 %0.0911.731,065.48-16.9 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,983.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 813,224.5612,055.338.8 %4.03,855.254,731.52-22.7 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,274.0730,207.5323.1 %5.0492.19437.9111.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2052.4919.5 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,908.21584.4369.4 %5.072.6371.421.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,080.951,209.0070.4 %5.0984.8649.7295.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,317.261,382.0058.3 %5.0737.66673.988.6 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,928.8947,074.72-1,098.2 %0.0984.86568.1742.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ38,704.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,282.50ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,463.819,071.96-21.5 %0.02,201.891,091.7050.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,196.731,519.8063.8 %5.0585.87401.3331.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,245.7012,958.35-26.5 %0.03,114.66198.0093.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,091.9417,732.0029.3 %5.03,257.941,010.1069.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,754.282,116.0043.6 %5.0927.79499.6146.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,208.273,704.5312.0 %5.01,079.94555.7548.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,092.274,578.0010.1 %5.01,213.06406.0066.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,561.243,118.0031.6 %5.01,213.03429.8064.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,481.0815,348.00-242.5 %0.0870.7571.8491.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,039.8511,270.2733.9 %5.0724.11248.8765.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา61,017.7019,551.9968.0 %5.0858.04524.8838.8 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา82,283.2380,424.002.3 %1.01,398.071,139.4318.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 53,157.6447,564.0010.5 %5.01,025.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสญ.สงขลา 39,938.8118,298.5054.2 %5.0881.30439.9750.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา70,591.2471,607.00-1.4 %0.01,339.65588.6856.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,227.578,107.7843.0 %5.01,881.601.8599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,964.471,031.0065.2 %5.0604.55199.7967.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,931.031,009.0074.3 %5.0984.84182.3781.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา35,052.4520,276.0042.2 %5.02,247.17507.3077.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,149.301,948.0053.1 %5.011,789.10440.1396.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,100.257,228.08-18.5 %0.01,441.23759.9447.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,108.281,113.2078.2 %5.01,089.05233.8678.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,592.233,567.5645.9 %5.01,868.37839.4555.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,262.737,945.23-86.4 %0.01,308.141,423.40-8.8 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,262.7311,930.00-179.9 %0.01,308.14282.4078.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)23,480.014,465.0081.0 %5.064,790.47599.1599.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 146,797.6110,502.6377.6 %5.0999.94460.7553.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 236,926.5911,420.4069.1 %5.01,217.08374.9469.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3143,378.349,449.8893.4 %5.01,687.261,252.6825.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา4,933.118,562.00-73.6 %0.0452.65637.16-40.8 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,706.7017,011.85-1.8 %0.0385.21323.5616.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,606.526,741.7885.5 %5.0433.85273.0537.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร78,215.2452,191.0033.3 %5.0953.51493.0048.3 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,362.6840,530.00-48.1 %0.0923.51512.2244.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ22,446.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ219.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ25,692.6316,194.0037.0 %5.0755.64293.5561.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,961.061,551.5547.6 %5.01,375.7795.0093.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,911.1723,700.0023.3 %5.0877.721,169.68-33.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา138,623.3135,530.0074.4 %5.0918.79982.52-6.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา21,106.2528,120.00-33.2 %0.0910.54439.9551.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,261.1735,372.18-93.7 %0.02,340.303,186.65-36.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,565.2212,710.00-68.0 %0.02,755.741,148.4758.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,685.9224,046.6342.3 %5.01,004.74762.7124.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,954.931,089.0072.5 %5.01,191.75153.9487.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,360.033,305.101.6 %0.5645.12860.21-33.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,657.866,352.00-12.3 %0.01,793.70354.3580.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,127.215,836.64-41.4 %0.01,458.29350.0076.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,862.171,915.0033.1 %5.0480.1957.7288.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,849.40872.0069.4 %5.0604.540.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,991.1841,019.008.8 %4.018,266.5414,832.0018.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,464.4619,503.92-11.7 %0.05,165.431.85100.0 %5.0
รวม 2,059,134 1,300,615 36.84 % 244,574 83,657 65.79 %