จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,890.77940.0050.3 %5.0392.65175.7555.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,659.5111,265.0063.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,848.674,653.24-63.3 %0.0506.75258.4049.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,028.041,118.0063.1 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,365.809,963.33-6.4 %0.01,818.85739.1059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,719.65132.0097.2 %5.0234.7435.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,864.30472.0087.8 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,901.48318.0091.8 %5.0258.6471.2572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,286.45435.0089.9 %5.0141.7276.0046.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,024.84650.0083.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,785.88692.0085.5 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,427.739,559.2216.4 %5.0726.64642.1511.6 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,278.145,359.00-25.3 %0.0510.07129.2074.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,579.271,549.0056.7 %5.0734.94579.5021.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,873.541,376.1052.1 %5.0430.69455.05-5.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,726.912,175.0054.0 %5.01,191.33929.1122.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,217.261,573.0051.1 %5.0582.8197.0183.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,285.001,175.0064.2 %5.0601.83475.0021.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,756.831,744.0036.7 %5.0392.651,892.25-381.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล3,873.354,129.00-6.6 %0.0826.03418.9549.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,276.511,930.0054.9 %5.01,001.17437.9556.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,266.721,612.0050.7 %5.0563.80447.2520.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,243.589,354.89-120.4 %0.0865.18397.1054.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,574.502,110.0041.0 %5.0715.93291.6559.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,169.831,347.0037.9 %5.045.0491.15-102.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,339.30797.0076.1 %5.0639.8662.6090.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,991.241,107.5063.0 %5.0487.7355.3988.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,845.633,558.007.5 %3.5734.94162.4577.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.411,044.5018.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,528.802,101.0053.6 %5.01,058.21376.7964.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,299.191,099.0066.7 %5.0620.85209.9566.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,701.868,117.20-21.1 %0.01,153.29116.2489.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,709.471,196.0088.8 %5.0601.83466.4522.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,636.693,884.00-6.8 %0.0753.96669.6911.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,069.261,825.0040.5 %5.0525.77524.620.2 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,577.241,490.0058.3 %5.0757.06500.1333.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,556.371,900.0046.6 %5.0468.7225.2794.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,090.679,340.00-2.7 %0.0369.94279.6324.4 %5.0
รจจ.สตูล 31,632.7930,894.002.3 %1.0611.18593.402.9 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,695.24534.0080.2 %5.0373.64142.5061.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,742.912,207.0041.0 %5.0791.99732.167.6 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,200.371,243.0061.2 %5.0563.80152.9572.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,382.554,677.21-6.7 %0.0715.93549.1023.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,378.931,953.0055.4 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,383.374,716.0012.4 %5.0770.65788.55-2.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล25,530.149,869.5061.3 %5.01,276.68883.5030.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,226.053,319.6821.4 %5.0320.44418.41-30.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,251.5639,780.0023.9 %5.0964.87618.4035.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,824.4416,698.6229.9 %5.0643.791,311.17-103.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,331.9914,501.0059.0 %5.0577.04297.0348.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,892.7213,858.25-40.1 %0.01,288.80982.3023.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,302.041,800.2045.5 %5.0601.830.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,647.38621.0076.5 %5.0354.6280.7577.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,498.848,867.0173.5 %5.02,486.512,985.10-20.1 %0.0
รวม 435,192 267,586 38.51 % 36,288 23,899 34.14 %