จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,537.64558.0078.0 %5.0399.31208.8947.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,589.594,797.8044.1 %5.0125.160.9599.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,707.208,340.5657.7 %5.071.29268.66-276.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,093.991,207.0061.0 %5.0627.49207.1067.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,360.673,215.004.3 %2.0665.5235.7694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,898.067,081.8040.5 %5.02,433.99442.7081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง6,839.071,392.0079.6 %5.0303.0750.0683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,042.47949.0076.5 %5.0275.5085.7068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,036.63786.0080.5 %5.0315.4287.7572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,653.61553.0088.1 %5.0274.0886.3868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,867.88377.0090.3 %5.0253.0186.3965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,887.43302.0092.2 %5.0314.7486.2672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,814.80180.0095.3 %5.0263.8371.9672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,817.50446.0088.3 %5.0317.3690.9171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,786.99273.0092.8 %5.0139.7856.6159.5 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,194.754,442.1060.3 %5.0770.76410.4046.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,361.464,394.50-0.8 %0.01,083.87675.4037.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,871.672,198.0023.5 %5.0513.39101.0080.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,078.251,694.0058.5 %5.01,026.811,146.72-11.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,124.951,124.0064.0 %5.0685.23309.7054.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,785.631,185.0057.5 %5.0589.45355.0039.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,114.551,647.0060.0 %5.01,140.92705.2138.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,891.632,812.00-48.7 %0.0475.57243.2048.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,675.334,023.2929.1 %5.01,235.981,528.55-23.7 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,528.592,491.5029.4 %5.0836.66378.5754.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,513.5013,339.60-104.8 %0.01,369.11358.1573.8 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง149,998.08135,622.989.6 %4.5433.81846.15-95.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,541.082,314.0034.7 %5.0798.63307.6161.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,832.233,294.8743.5 %5.04,667.08987.5178.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,109.042,020.0060.5 %5.078.060.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,990.99617.0079.4 %5.0703.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,003.86954.0068.2 %5.0589.45194.3367.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,663.033,071.0016.2 %5.0798.62491.4038.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,341.5326,512.41-318.1 %0.01,654.351,544.006.7 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,847.394,442.008.4 %4.01,350.09266.8480.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,438.371,369.0074.8 %5.0760.60142.5081.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,218.8411,528.45-85.4 %0.01,388.81108.3092.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,147.702,040.0050.8 %5.01,064.84693.5034.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,994.343,926.001.7 %0.5931.74587.2537.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,507.261,945.0044.5 %5.0798.62275.5065.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,114.032,068.0049.7 %5.01,026.82453.1555.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,187.683,943.00-23.7 %0.0627.4953.2091.5 %5.0
สพ.ตรัง12,117.5510,014.0017.4 %5.0965.79285.9570.4 %5.0
รจจ.ตรัง 150,090.2751,003.9966.0 %5.01,050.191,314.30-25.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,715.26578.0078.7 %5.0456.3481.6482.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,858.742,484.0035.6 %5.0912.73378.1058.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,004.22950.0068.4 %5.0589.45208.0564.7 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,008.515,026.00-0.3 %0.0969.76406.6058.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,744.741,052.0071.9 %5.0722.57204.2571.7 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,536.745,112.80-12.7 %0.0760.58461.7039.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง16,007.755,494.7465.7 %5.0713.69304.7057.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)29,077.948,151.3772.0 %5.02,405.341,005.1458.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 132,297.9914,040.1056.5 %5.01,222.48431.0064.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 231,015.0211,623.1062.5 %5.01,353.51941.4530.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,694.754,522.3232.4 %5.0335.34693.50-106.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง75,065.2660,714.0019.1 %5.01,317.61760.0042.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,573.7627,964.99-13.8 %0.0723.25930.50-28.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,048.4615,884.2512.0 %5.0647.05589.558.9 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง18,385.1715,623.9515.0 %5.0579.70364.5037.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง52,437.5223,782.0054.6 %5.0668.10370.5044.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,252.178,677.0143.1 %5.0621.83401.8535.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด49,785.6025,854.0048.1 %5.0755.6811,382.92-1,406.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,050.9416,710.00-66.3 %0.01,767.95710.7659.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,617.7318,126.0049.1 %5.0719.60367.8848.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,617.111,947.0046.2 %5.0855.66436.0549.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,750.00608.0077.9 %5.0475.36131.0872.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,070.6011,168.0068.2 %5.03,989.869,427.21-136.3 %0.0
รวม 994,833 622,589 37.42 % 59,681 47,619 20.21 %