จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,583.99895.0065.4 %5.0371.09108.8770.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,481.911,539.8990.7 %5.062.8453.6314.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,358.184,500.00-34.0 %0.0653.91166.2574.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,699.641,640.0055.7 %5.0599.2844.7392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,865.668,370.6034.9 %5.02,329.76411.2482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,948.97402.0089.8 %5.0328.4321.4393.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,996.51315.0092.1 %5.0243.8510.7495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,848.11375.0090.3 %5.0228.5516.7292.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,897.48588.0084.9 %5.0241.2882.6065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,903.69477.0087.8 %5.0383.9654.4385.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,831.51199.0094.8 %5.0282.4673.1874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,842.30273.0092.9 %5.0145.8430.4979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,852.11365.0090.5 %5.0185.1170.3962.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,187.734,893.57-16.9 %0.0867.45404.7053.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,500.33495.0080.2 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,224.692,144.0059.0 %5.0809.44644.0720.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,179.371,514.0052.4 %5.0465.87399.0814.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,371.09991.0077.3 %5.0694.36595.6514.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,758.322,363.0037.1 %5.0903.56954.75-5.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,180.382,437.00-11.8 %0.0498.30258.4748.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,004.114,238.0015.3 %5.01,359.92871.1535.9 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,552.882,818.0049.3 %5.0683.78455.5433.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,553.2411,161.9917.6 %5.01,207.81253.0179.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,597.761,748.7951.4 %5.0751.43394.2547.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,854.26987.0046.8 %5.045.5489.79-97.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,867.00626.0078.2 %5.0447.1646.5889.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,018.611,328.5556.0 %5.0485.20439.819.4 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,472.852,634.0524.2 %5.0713.38188.1073.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,812.1931,050.12-96.4 %0.01,188.801,179.620.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,829.573,387.0041.9 %5.01,379.6489.3493.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,083.722,037.0050.1 %5.0523.60318.2639.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง6,040.016,994.55-15.8 %0.01,188.78143.1688.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,915.91692.0082.3 %5.0922.57665.9527.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,441.262,625.0023.7 %5.0713.40447.4737.3 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,652.981,156.0068.4 %5.0639.14383.1440.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,636.502,429.0047.6 %5.0960.61352.9263.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,241.195,344.78-2.0 %0.0656.3574.4488.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,983.441,862.0083.0 %5.02,919.44351.6288.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 48,903.3129,562.7639.5 %5.0827.76404.6151.1 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 11,529.8311,183.453.0 %1.5429.90676.70-57.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,633.89841.0068.1 %5.0390.13120.0069.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบ630.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ215.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,133.493,758.609.1 %4.5770.45180.8176.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,352.16600.0082.1 %5.0637.33193.8069.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 148,907.0911,012.6377.5 %5.01,071.92654.7538.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 226,857.099,477.1364.7 %5.01,159.24728.9037.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,410.573,873.5085.3 %5.0313.51429.08-36.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง87,885.2594,176.00-7.2 %0.01,567.52460.7570.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,910.0414,583.0043.7 %5.0684.22246.4664.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง194,498.0320,728.5989.3 %5.03,868.76921.0076.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง20,652.5412,066.9741.6 %5.0602.32545.779.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน18,683.57224.3498.8 %5.0498.74760.54-52.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,920.2115,292.0157.4 %5.0581.20688.07-18.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง25,598.7117,160.0033.0 %5.01,794.691,158.8835.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,406.032,144.4537.0 %5.0687.31263.1061.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,888.261,487.0048.5 %5.0481.796.7598.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,849.0218,059.004.2 %2.05,292.442,056.5561.1 %5.0
รวม 805,089 384,127 52.29 % 49,142 22,013 55.21 %