จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,729.09320.0088.3 %5.0369.29128.2165.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,468.558,482.1937.0 %5.075.16162.11-115.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,936.821,624.0044.7 %5.0445.36313.4629.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,963.902,417.0018.5 %5.0540.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,995.0514,114.8035.8 %5.02,480.08447.4582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,758.55834.0082.5 %5.0230.2261.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,853.05306.0092.1 %5.0257.44167.2035.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,940.67587.0085.1 %5.0169.3419.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,877.89619.0084.0 %5.0217.0633.2584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,860.17384.0090.1 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,450.35345.0092.2 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,812.11352.0090.8 %5.0196.1066.5066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,819.01240.0093.7 %5.0190.53118.7537.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,719.21375.0089.9 %5.0195.99111.1543.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,725.48173.0095.4 %5.0233.41187.1519.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,847.47284.0092.6 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,720.42227.0093.9 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,059.374,126.21-34.9 %0.0483.39173.8564.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,330.191,654.0050.3 %5.0654.55344.8547.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,628.44750.0071.5 %5.0392.42223.2543.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,567.291,440.0074.1 %5.01,510.271,434.505.0 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,197.921,234.0061.4 %5.0559.47448.4019.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,286.33919.0072.0 %5.0578.48670.70-15.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,062.841,910.0053.0 %5.0749.61540.1427.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,364.061,986.0041.0 %5.0516.06294.5042.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,262.463,919.5025.5 %5.01,434.201,132.4021.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,481.222,077.1340.3 %5.0673.55313.9253.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,244.3612,177.0014.5 %5.01,320.11394.0770.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,895.432,396.4138.5 %5.0844.69284.5066.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,340.791,276.0045.5 %5.043.2035.8617.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,485.85940.0073.0 %5.0501.8578.8584.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,864.54210.0092.7 %5.0426.38321.9724.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,570.263,445.6038.1 %5.0806.68159.0580.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,367.46954.0087.1 %5.01,890.592,542.10-34.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,479.396,541.0012.5 %5.01,415.19769.5045.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,031.691,120.0072.2 %5.0806.68267.9066.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี9,459.478,121.6014.1 %5.01,529.2898.8093.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,668.961,345.0087.4 %5.0578.47250.6656.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,119.451,400.0066.0 %5.0844.71598.5029.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,839.431,140.0088.4 %5.0996.82358.1564.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,701.782,200.0053.2 %5.01,015.85545.4846.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,893.252,125.0026.6 %5.0426.3692.7778.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี31,884.4910,593.0066.8 %5.0556.64425.6023.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี66,528.5337,776.0043.2 %5.0895.32887.400.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,154.711,040.0067.0 %5.0540.44364.5032.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,866.123,300.0032.2 %5.0996.84407.1859.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,209.021,503.9053.1 %5.0559.45404.7027.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,229.016,199.8749.3 %5.01,167.98363.8568.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,986.822,500.0037.3 %5.0882.74291.0067.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,487.58736.3883.6 %5.0901.761,106.15-22.7 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,851.312,374.0069.8 %5.01,047.29424.3859.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 340,123.107,809.6480.5 %5.0714.94743.86-4.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 174,729.589,544.1487.2 %5.0718.10831.00-15.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 231,320.6610,130.4067.7 %5.0853.28761.1910.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,134.006,075.760.9 %0.5422.84233.7544.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี59,433.5942,426.0028.6 %5.0993.661,264.45-27.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี81,252.1028,369.0065.1 %5.0696.22612.7512.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,401.4728,190.0051.7 %5.0575.74687.80-19.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี76,957.3025,597.3566.7 %5.0619.53876.85-41.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี47,978.8112,555.9973.8 %5.0573.04608.79-6.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี92,436.7421,371.1076.9 %5.0594.621,833.50-208.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,069.4014,664.33-12.2 %0.01,412.881,978.44-40.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,199.581,910.4040.3 %5.0559.47174.6368.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,571.98777.0069.8 %5.0350.28304.9512.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,534.3313,500.0070.4 %5.06,935.0011,358.48-63.8 %0.0
รวม 993,020 386,036 61.13 % 50,897 41,545 18.37 %