จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,324.28164.0096.2 %5.0501.65206.6058.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา69,720.7516,291.6476.6 %5.01,044.04214.2379.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,674.736,833.9069.9 %5.0403.95160.4160.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)56,727.219,319.6383.6 %5.01,042.05506.7851.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,814.531,784.0036.6 %5.0501.65179.3564.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,476.86115.0096.7 %5.0508.3886.9182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,373.0216,001.0028.5 %5.01,510.54516.5765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,776.73492.0087.0 %5.0172.9277.9055.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,745.87517.0086.2 %5.0182.3351.3071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,740.67242.0093.5 %5.0245.0664.6073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,741.77545.0085.4 %5.0258.1596.9062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,709.81282.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,062.64602.0085.2 %5.0300.3485.5071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,260.158,381.9025.6 %5.01,017.38328.5567.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,183.642,262.5028.9 %5.0610.14375.2538.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13195.7038.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,762.731,281.0073.1 %5.01,343.72943.7629.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,276.691,331.0659.4 %5.0633.37115.9081.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,635.33403.0088.9 %5.0653.78754.61-15.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,672.862,923.0037.4 %5.01,031.12106.4089.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,831.737,006.00-2.6 %0.01,531.96629.7158.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,737.124,201.8911.3 %5.01,281.31910.1029.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,146.781,984.5036.9 %5.0634.7696.2484.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,998.4213,959.990.3 %0.51,376.39203.7785.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,033.032,641.0034.5 %5.0996.07263.0973.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,503.48759.0069.7 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,299.70514.0077.6 %5.0330.5150.3084.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,728.182,748.0026.3 %5.0862.95492.9042.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,599.538,939.40-94.4 %0.01,224.26452.3563.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,122.684,640.2754.2 %5.02,118.01131.5893.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,549.331,752.0050.6 %5.0881.97463.5047.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,718.065,746.5946.4 %5.01,189.13109.9190.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,804.551,422.0086.8 %5.0729.84390.1746.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,510.244,163.477.7 %3.5843.94337.9460.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,101.682,387.0053.2 %5.0767.92230.2870.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,531.722,852.2348.4 %5.0977.05350.4764.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,964.043,078.90-3.9 %0.0520.6774.7985.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,075.393,118.0069.1 %5.0742.29441.7840.5 %5.0
รจก.ยะลา 26,326.3047,181.63-79.2 %0.0694.19665.754.1 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,172.363,507.2015.9 %5.0577.71220.6561.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,208.032,610.0018.6 %5.0653.78223.3365.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,002.021,744.0041.9 %5.0459.23256.5044.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,165.584,918.64-18.1 %0.0996.07502.2049.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,090.841,218.0070.2 %5.01,154.96421.8063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,787.6514,273.01-146.6 %0.01,072.13221.9179.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา16,035.395,536.1565.5 %5.0428.3026.6393.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,248.076,197.4961.9 %5.01,651.061,001.3039.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 189,953.2317,269.0280.8 %5.0994.17501.8349.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 222,726.2911,161.8350.9 %5.01,123.09316.0071.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 29,653.283,653.8362.1 %5.0434.09585.00-34.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา61,769.9963,947.00-3.5 %0.01,270.96174.8086.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,142.4732,380.00-19.3 %0.0648.50444.9631.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,813.4814,887.0024.9 %5.0613.47403.7534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,364.5115,432.0034.0 %5.0649.551,448.75-123.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง32,135.0519,012.0040.8 %5.0934.60240.3574.3 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา19,287.196,697.8365.3 %5.01,815.712,327.10-28.2 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,713.0838,501.17-10.9 %0.0956.27366.1161.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,721.983,539.004.9 %2.0672.79570.9515.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,658.73168.0093.7 %5.0482.63229.5852.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา82,633.5318,470.0177.6 %5.021,480.7814,718.0031.5 %5.0
รวม 857,545 473,991 44.73 % 69,999 36,569 47.76 %