จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,721.891,371.0049.6 %5.0462.22283.1438.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,483.9419,716.67-71.7 %0.066.19107.96-63.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,190.448,522.0047.4 %5.0101.7015.7984.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส2,938.045,364.69-82.6 %0.0462.24165.3064.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,163.171,626.0048.6 %5.0369.4446.4687.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,722.319,762.009.0 %4.52,649.06741.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,668.04928.0074.7 %5.0205.6597.7852.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,812.4871.0098.1 %5.0181.4197.0146.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ4,020.0713.0099.7 %5.0160.3836.1577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,654.43413.0092.7 %5.0201.2275.9262.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,856.05399.0089.7 %5.0286.0494.2267.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,982.24399.0090.0 %5.0332.1895.3871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,849.24387.0089.9 %5.0362.7671.2280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,781.9524.0099.4 %5.0433.7586.3180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,383.74932.0078.7 %5.0406.6387.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,901.88434.0088.9 %5.0252.007.4897.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ975.1813.0098.7 %5.0222.4997.0156.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,761.94316.0091.6 %5.0187.7096.1548.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,450.6225,953.83-174.6 %0.01,063.64506.2052.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,547.6515,762.21-36.5 %0.0720.091,372.55-90.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,387.885,374.00-58.6 %0.0728.45558.6023.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,906.511.00100.0 %5.0390.27313.5019.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,624.91519.0080.2 %5.0402.7453.6286.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,626.74759.0071.1 %5.0500.83329.6534.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,903.73820.8071.7 %5.0519.22115.9077.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,371.561,000.0070.3 %5.0728.45525.7027.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,724.04719.0091.8 %5.0743.20932.90-25.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,157.052,345.0043.6 %5.01,051.721,379.94-31.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,117.962,641.83-24.7 %0.0502.1418.0596.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,697.312,491.0047.0 %5.01,317.961,528.11-15.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,457.301,115.1067.7 %5.0766.48354.3553.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,276.4810,589.21-14.2 %0.01,298.93229.0282.4 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส90,804.14112,464.39-23.9 %0.0644.29909.00-41.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,354.141,970.0041.3 %5.0766.48477.5637.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,366.674,327.0061.9 %5.071.9271.490.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,365.211,303.0061.3 %5.0728.4535.3495.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,859.18879.0069.3 %5.0519.27217.4758.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,032.242,774.2088.9 %5.09,684.98225.5597.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,301.7622,254.00-36.5 %0.03,504.781,311.6462.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส6,405.944,945.0022.8 %5.01,508.102,192.31-45.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส8,281.531,803.0078.2 %5.0804.52293.9163.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,798.768,427.00-23.9 %0.01,241.88112.4490.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,506.55991.0086.8 %5.0709.431,161.85-63.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,643.444,549.00-24.9 %0.0880.58846.453.9 %1.5
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,232.862,343.0044.6 %5.0880.58114.0287.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,809.722,688.0044.1 %5.01,279.91584.0854.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,931.562,309.0021.2 %5.0538.2997.3681.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,442.996,210.0040.5 %5.0444.77554.76-24.7 %0.0
รจจ.นราธิวาส 45,489.9029,827.5034.4 %5.0766.62250.0067.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,117.894,241.99-36.1 %0.0614.35134.2978.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,210.373,916.007.0 %3.51,032.70355.3065.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,107.012,095.0032.6 %5.0614.35198.5567.7 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,002.704,924.9918.0 %5.01,260.87589.9553.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,729.682,555.0046.0 %5.01,279.91670.8947.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,502.454,017.9810.8 %5.0899.59417.5053.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)69,964.978,068.8488.5 %5.02,569.46643.3975.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 196,506.0615,794.6883.6 %5.01,200.49806.7632.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 237,954.9211,071.4970.8 %5.01,844.261,524.7517.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,188.297,795.3440.9 %5.0964.511,066.85-10.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,338.433,431.00-156.3 %0.0299.79579.68-93.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,636.0711,058.0060.0 %5.0776.27148.2080.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก97,651.8018,201.0081.4 %5.0864.721,275.90-47.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,370.4214,533.00-17.5 %0.01,907.182,719.35-42.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,238.372,066.0636.2 %5.0671.40334.4150.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,741.872,088.0023.8 %5.0462.24151.6867.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส51,672.8118,349.0064.5 %5.06,181.476,498.00-5.1 %0.0
รวม 857,678 465,054 45.78 % 66,496 38,090 42.72 %