จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,602.59443.0083.0 %5.0380.94204.3746.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,237.275,656.0021.8 %5.044.52175.37-293.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,311.994,681.20-41.3 %0.0350.27136.8060.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,417.492,132.0037.6 %5.0609.1325.2695.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,620.123,140.8052.6 %5.01,293.71670.5748.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,233.74663.0084.3 %5.0418.9760.2685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,045.89367.0090.9 %5.0251.3142.4083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,045.89640.0084.2 %5.0393.05107.1372.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,631.88497.0089.3 %5.0551.2760.0689.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,072.18550.0086.5 %5.0258.0866.2274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,010.06287.0092.8 %5.0338.9272.1878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,053.97309.0092.4 %5.0220.7687.2560.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,325.697,863.56-7.3 %0.0849.12272.4267.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,789.161,007.0063.9 %5.0418.97505.03-20.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,604.122,488.0031.0 %5.0856.34342.7760.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,221.221,170.0063.7 %5.0590.12465.8121.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,899.16871.0070.0 %5.0457.01467.53-2.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ289.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,693.012,442.1048.0 %5.01,084.53483.1655.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,643.30947.0074.0 %5.0685.2073.6389.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,770.264,176.5027.6 %5.0856.34440.4448.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,792.252,001.0058.2 %5.0666.18406.7938.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,410.56457.0086.6 %5.0666.18252.7062.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,049.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5514.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,497.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ235.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ8,373.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ782.80ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ782.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,882.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ289.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,291.60365.0096.8 %5.0514.05293.0143.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,924.883,285.0033.3 %5.0856.34461.9646.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,936.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5837.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,937.221,277.0056.5 %5.0476.02192.5759.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,380.212,989.0073.7 %5.0938.63582.2438.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 40,220.2232,245.8319.8 %5.0760.20863.56-13.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,975.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5437.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,196.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ390.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,531.911,299.0076.5 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,634.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ553.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,269.031,325.1869.0 %5.0932.41867.756.9 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,265.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ157,636.4813,804.8991.2 %5.01,635.741,243.6524.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกาไม่ครบ2,825.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ289.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ8,282.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ782.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,921.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,395.84894.0073.7 %5.0609.13431.1629.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.70ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ11,772.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,043.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 336,019 100,274 0.00 % 20,371 10,484 0.00 %