จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี2,834.99782.0072.4 %5.0268.7761.4377.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,801.713,852.29-1.3 %0.0439.8899.7577.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,285.961,456.0055.7 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,374.255,784.0021.6 %5.01,542.84546.2564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,857.64911.0081.2 %5.0195.2429.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,120.01895.0078.3 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,587.52507.0090.9 %5.0153.5721.8585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,964.73657.0083.4 %5.0157.6126.7483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,965.17271.0093.2 %5.0154.9644.6571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,078.22443.0089.1 %5.0145.6427.5681.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,393.081,821.0046.3 %5.0539.17590.69-9.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,962.962,092.0047.2 %5.0801.18437.2845.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,222.811,614.0049.9 %5.0477.94445.886.7 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,761.681,045.0062.2 %5.0325.81353.84-8.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,476.841,331.3570.3 %5.0915.311,044.67-14.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,742.783,414.88-95.9 %0.0350.00423.75-21.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,400.372,885.0034.4 %5.0858.23322.9762.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,652.0711,566.860.7 %0.51,257.56180.3085.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,447.082,107.0038.9 %5.0554.01299.0046.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,008.111,039.0065.5 %5.0496.960.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,972.12909.0069.4 %5.0363.85294.3119.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,536.442,914.0017.6 %5.0530.5736.1093.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,821.636,639.81-37.7 %0.01,067.402,761.98-158.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,050.714,506.0025.5 %5.01,428.74758.8846.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,193.272,273.0028.8 %5.0380.3260.6984.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,258.308,591.52-37.3 %0.01,190.64106.9591.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,223.361,198.0089.3 %5.0386.84289.2125.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,891.332,770.8028.8 %5.0725.15651.2410.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,481.432,409.00-62.6 %0.0582.59299.9348.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,362.141,520.21-11.6 %0.0592.04244.7158.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,460.164,242.084.9 %2.0439.8856.3287.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,420.381,995.0041.7 %5.0534.99259.6051.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 52,850.0044,837.5215.2 %5.0695.501,246.36-79.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,734.421,150.0057.9 %5.0268.77110.2059.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,688.661,872.0049.2 %5.0534.99395.8626.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,800.761,205.0057.0 %5.0258.99225.4812.9 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,697.403,303.2810.7 %5.0611.05179.5670.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,485.112,396.2931.2 %5.0554.0182.7485.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,806.823,199.0059.0 %5.02,246.43777.5165.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี10,249.917,585.5426.0 %5.0754.91587.6922.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)31,131.065,545.8482.2 %5.02,495.15633.0674.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,765.312,455.0011.2 %5.0234.17201.4014.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี48,561.8534,055.1129.9 %5.0851.63855.95-0.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,850.8318,184.0047.8 %5.0503.70718.13-42.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี85,150.2329,610.0065.2 %5.0554.021,564.29-182.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี18,940.6522,096.00-16.7 %0.0394.431,497.71-279.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี37,577.5814,544.0061.3 %5.0358.35898.26-150.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,549.6710,700.00-1.4 %0.01,019.64564.1544.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,132.022,024.0035.4 %5.0463.07479.48-3.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,643.95829.0082.1 %5.0287.78409.17-42.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,379.758,204.4778.1 %5.02,610.204,528.76-73.5 %0.0
รวม 540,605 298,239 44.83 % 34,249 26,829 21.67 %