จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,442.02561.0077.0 %5.0126.58170.42-34.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,121.447,841.6044.5 %5.0123.9933.4473.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,303.072,333.0029.4 %5.0563.42186.0167.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,309.272,460.0025.7 %5.0563.4293.3283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,306.169,606.006.8 %3.02,503.02385.8784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,999.90533.0086.7 %5.0187.000.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,598.21709.0084.6 %5.0190.8459.1169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,976.45434.0089.1 %5.0172.7368.4860.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,734.72657.0086.1 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,196.86770.0081.7 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,983.39375.0090.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,184.353,901.006.8 %3.0811.88355.8156.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,557.51528.0079.4 %5.0335.64104.0369.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,002.721,861.0053.5 %5.0829.64399.1951.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,798.404,784.09-26.0 %0.0787.92247.5068.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1249,964.9725,265.3849.4 %5.018,873.772,850.0084.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,143.171,743.0044.5 %5.0506.34294.5041.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,313.063,914.0026.3 %5.01,438.151,279.6211.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,023.363,326.6989.6 %5.01,526.88481.4868.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,555.334,047.4811.1 %5.01,142.58253.5677.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,998.304,598.00-130.1 %0.0440.10416.045.5 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,688.832,994.0036.1 %5.01,206.25793.6534.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,250.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,292.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,213.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,746.882,047.8856.9 %5.0924.72203.7778.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,912.83111.0097.2 %5.0810.55112.9186.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,453.251,414.0059.1 %5.0620.4769.5288.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท79,738.11675.0099.2 %5.04,554.24428.2790.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,631.963,784.30-4.2 %0.0696.53297.9457.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,564.285,070.008.9 %4.01,209.96597.6950.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,072.323,200.0073.5 %5.0962.76855.0011.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,428.4811,253.15-107.3 %0.01,190.95131.2489.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,247.172,979.0073.5 %5.0620.47563.359.2 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,256.352,373.2044.2 %5.0677.49255.7062.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,674.594,291.008.2 %4.01,057.81443.7858.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,473.1520,174.00-480.9 %0.01,105.55283.1074.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,136.222,537.0019.1 %5.0487.3626.6694.5 %5.0
สพ.ชัยนาท11,055.65961.0091.3 %5.0563.42268.8752.3 %5.0
รจจ.ชัยนาท 40,659.6745,495.67-11.9 %0.0600.86750.87-25.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,074.433,429.60-11.6 %0.0430.3147.4989.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,454.432,578.0025.4 %5.0602.32252.3358.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,910.111,944.0033.2 %5.0449.32193.0557.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,168.771,706.0072.3 %5.0848.66442.5847.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,382.821,357.0059.9 %5.0601.45107.9482.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,088.181,400.0054.7 %5.0449.32319.1229.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท408,977.449,346.7097.7 %5.01,257.15370.2970.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,043.163,464.0031.3 %5.0321.67181.1643.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,456.8097,470.00-27.5 %0.01,294.55495.1261.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท175,228.0525,825.0085.3 %5.03,348.321,012.0069.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ244.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,773.761,103.0087.4 %5.01,366.50908.3233.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,347.25882.6573.6 %5.0620.47160.7874.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,682.021,323.0071.7 %5.0315.51335.04-6.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท51,167.6312,770.6975.0 %5.02,758.283,204.49-16.2 %0.0
รวม 1,128,007 354,208 68.60 % 63,654 21,793 65.76 %