จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี35935.039424.098.8 %5.04933.93991173.13676.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี47949.87151926.73-8.3 %0.08352.95021966.4776.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี39919.6623834.040.3 %5.07140.4199676.5139890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี283060.56257583.39.0 %4.548934.7118423.032282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี91450.25834403.19962.4 %5.04497.7998603.6109686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย53632.48813734.074.4 %5.04350.48724.859583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค59391.96120220.066.0 %5.02784.91021004.330563.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท52556.1816771.068.1 %5.02784.23644.8884976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ50897.5212869.074.7 %5.03207.48650.2940179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง81514.98411307.086.1 %5.02236.3201601.2169873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก49604.2710452.078.9 %5.03801.8401891.6304976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้48226.8919089.081.2 %5.01444.5599473.0524967.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง48207.01211136.076.9 %5.01904.64413.3924978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน50087.755874.088.3 %5.02301.24328.8225185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด47449.092798.094.1 %5.02336.8801449.61680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง47471.3016273.086.8 %5.03650.04974.7094773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ49379.42213383.072.9 %5.02040.8101667.0805167.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี66624.74286959.273-30.5 %0.014020.9610040.85428.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี56020.0915534.072.3 %5.011742.314217.249564.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี55984.64116416.070.7 %5.06798.12013563.184147.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี37176.3210840.070.8 %5.06342.12014049.479536.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี48920.74236340.025.7 %5.09878.519519417.201-96.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี31712.87945751.281-44.3 %0.05952.75984984.174816.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี63915.71938154.040.3 %5.016153.5619509.718841.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)44566.4134123.023.4 %5.09421.91995425.117242.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี127829.64220790.0-72.7 %0.016382.646666.2159.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)119987.63114890.364.2 %2.032962.2032657.663191.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี45151.756435.7185.7 %5.010201.752896.958571.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)58530.89868740.023-17.4 %0.016606.4391956.97888.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2123935.5596607.99222.0 %5.046069.3989458.200279.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี90100.063102723.58-14.0 %0.024970.9181828.7592.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี48115.849306.299880.7 %5.05693.8198676.87588.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี42697.9823552.044.8 %5.06341.40044191.399933.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี44200.172890.2999998.0 %5.08890.54983493.86460.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี130721.69109890.3515.9 %5.014487.017758.383-22.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี101490.6743453.78957.2 %5.017751.06620.549862.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี48842.4229409.080.7 %5.07085.63962087.149970.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี151826.41136630.5310.0 %5.025284.01041.380595.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี139497.3824898.082.2 %5.07159.43021924.177573.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี46384.0219239.058.5 %5.09764.28035268.700246.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี56197.012.0100.0 %5.010905.242725.179475.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี56320.82832530.042.2 %5.012502.5614918.957560.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี58534.30151997.011.2 %5.08756.37992398.816472.6 %5.0
สพ.สระบุรี182935.09118224.4935.4 %5.07343.83984332.408241.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี821097.63695632.5615.3 %5.012204.254714.429261.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี33830.66563.7199798.3 %5.05006.75982319.470953.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี64337.6845848.41828.7 %5.09764.28034157.200257.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี45807.9828063.038.7 %5.08452.14064381.599648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี92122.37576924.82816.5 %5.018854.3096183.474167.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี52682.32815489.070.6 %5.012160.682098.246182.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี64824.60250252.62122.5 %5.08130.10012127.534473.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1267911.56157240.8641.3 %5.011166.263820.752965.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒427799.5149652.6465.0 %5.018241.8014474.2775.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี134804.2856290.0258.2 %5.04293.87014199.69342.2 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี1064332.31027768.03.4 %1.517311.687306.050857.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก388275.38224991.042.1 %5.08886.91994606.151448.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์523715.06475619.669.2 %4.512628.9212900.012-2.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี1184375.5532122.9455.1 %5.08772.36047539.975114.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี497855.59277145.044.3 %5.08635.049034.3389-4.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี541715.31216078.060.1 %5.07161.24026408.828110.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค571505.38232128.059.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี217209.88215036.381.0 %0.521045.06117473.69717.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี170737.61123798.7427.5 %5.041834.7516662.4860.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี273352.03207979.3323.9 %5.012650.524095.4567.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 76444.6857108.025.3 %5.011761.3110092.10414.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี36520.69118563.049.2 %5.05961.18992861.909952.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี476675.44148264.0268.9 %5.040868.7541353.914-1.2 %0.0
รวม 11,242,889 7,008,975 37.66 % 5.0 781,964 343,588 56.06 % 5.0