จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี48355.3598659.082.1 %5.05296.39991544.462570.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี159740.4765004.30159.3 %5.0825.359991587.854-92.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี76693.82884512.102-10.2 %0.09917.30961539.201584.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี38808.69918396.052.6 %5.04566.3501746.2440283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5542425.31393738.1927.4 %5.0117614.646165.51994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.061547.7627886.396587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2252163.92122188.8451.5 %5.043037.2818827.505979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3310336.25380020.0-22.5 %0.051205.7979762.210980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 154187.5920333.062.5 %5.04710.96525.6254988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.05083.7197487.217590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ57597.2315718.072.7 %5.013577.13986.0999892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1ไม่ครบ24022.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 280876.02313798.682.9 %5.04524.3599808.4500182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง17423.4391407.091.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03272.3599950.7980370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.53493.2002590.8144583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่102186.56551.093.6 %5.04227.48479.8544988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง47933.935556.088.4 %5.03756.481176.30968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง76822.14818376.076.1 %5.04738.60991378.136570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม57133.7514642.074.4 %5.03787.3198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์86067.89813228.084.6 %5.02675.3999995.8659762.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 269001.883ไม่ครบประเมินไม่ได้0.024308.87912648.57548.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 153142.55933469.037.0 %5.012182.366835.069343.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 293313.281ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025774.6315422.172479.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี74723.06349002.034.4 %5.015774.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี71392.54723726.066.8 %5.09674.96977480.432622.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ262408.39845488.37127.1 %5.012590.334730.430262.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี36864.9813632.063.0 %5.07331.16022587.401164.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 9204326.48723117.0-253.9 %0.066559.492107220.4-61.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 247160.020711.056.1 %5.017487.6315059.718871.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี39337.5791153.0-131.7 %0.05530.560110696.674-93.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี54326.92228904.046.8 %5.013264.089307.263729.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2101045.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020487.051ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี24076.44931040.0-28.9 %0.05386.20021049.81780.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี55561.01239721.028.5 %5.013587.369670.276428.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี42826.2338007.011.3 %5.05532.2397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 665315.53939096.040.1 %5.040393.35226681.36533.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี247167.3297489.34-20.4 %0.022620.05255.096276.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 252640.92162436.6335.7 %5.041583.8449905.5-20.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)75745.38391640.0-21.0 %0.019136.8211801.8538.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี47633.30136909.37122.5 %5.010242.44237.64658.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)62427.74253154.94914.9 %5.018113.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)92446.56383514.4539.7 %4.531210.02918652.51840.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี45889.60932824.7728.5 %5.09784.1699859.61791.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี44691.4812542.3271.9 %5.07077.02056155.525413.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี79334.461111621.0-40.7 %0.015427.6014967.638267.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี67144.25393385.31-485.9 %0.015746.884400.24872.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี58843.94958526.00.5 %0.511115.4795374.088951.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี47276.348056.083.0 %5.07236.961019.036585.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี104163.27292035.75-180.4 %0.022821.681893.112491.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี52210.03943663.19916.4 %5.012427.425178.525958.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 96356.617115905.69-20.3 %0.023817.999647.561559.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี50381.14138431.12923.7 %5.010069.439454.622595.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 1059070.3199638.081.1 %5.09128.51956280.755431.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี212288.77117323.044.7 %5.09684.08014025.189958.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 2991001.32664167.510.9 %5.027188.27925101.9327.7 %3.5
เรือนจำพิเศษพัทยา1350894.61164981.513.8 %5.018915.63121520.699-13.8 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 574680.19325537.043.4 %5.08763.33984482.322348.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2184807.98166000.2510.2 %5.024854.87921859.83412.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี36453.1298433.076.9 %5.05790.7798ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี76570.148106096.64-38.6 %0.020713.665729.16572.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี282764.91366494.0-29.6 %0.019475.185944.738869.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี51822.1848268.06.9 %3.012774.864309.399966.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี127080.94136435.63-7.4 %0.021973.4595228.802276.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี84022.6871293.45315.1 %5.08750.63962979.921965.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1885750.06208588.5276.5 %5.011101.524070.770863.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2406369.16109448.4773.1 %5.013910.175013.197364.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3465090.84132677.5371.5 %5.07453.89995766.095722.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)206859.52135261.1934.6 %5.014957.617065.070352.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี375328.5193156.9848.5 %5.04300.44974584.6997-6.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบ482110.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ745103.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16537.957ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีไม่ครบ671746.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8152.1685ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี292395.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010009.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)306203.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06849.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี364344.97414881.0-13.9 %0.022881.30923606.199-3.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี122502.6864026.24247.7 %5.040962.30129453.4128.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 642040.57820044.052.3 %5.020860.0614892.252976.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี275891.69223888.018.8 %5.010181.261590.499584.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 78964.99270797.6810.3 %5.012085.138415.483430.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ไม่ครบ231510.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3724.127ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 370217.2555650.35920.7 %5.017413.1313761.72978.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)63501.10952202.39817.8 %5.018890.92595.1430196.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี40090.988ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05786.9302ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 2490217.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0123112.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี716672.88321614.055.1 %5.097023.58681981.68815.5 %5.0
รวม 15,369,558 11,568,235 0.00 % 0.0 1,332,703 673,890 0.00 % 0.0