จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง31759.5710883.065.7 %5.01722.38885.8148.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง98624.4348495.550.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง72415.984126472.02-74.6 %0.01599.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง39728.801972.097.6 %5.07866.02308.794470.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง51213.5729884.041.6 %5.07729.06011566.038579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง466464.59378843.018.8 %5.046607.44121215.59254.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03103.75594.3499880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 152315.6099658.081.5 %5.02703.8401785.6419770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง56676.69915494.072.7 %5.02674.1399574.8820278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง48559.14119859.059.1 %5.04172.76031430.31265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์45697.2816414.086.0 %5.01649.8101727.4899955.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย50901.2587860.084.6 %5.02791.3201413.1539985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง52017.87114258.1672.6 %5.04783.68021423.222470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา5023.045300.0-5.5 %0.03742.9199551.3529785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา49117.35911446.076.7 %5.01791.9630.7705164.8 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด119151.4888390.64825.8 %5.021544.481693.973592.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 158945.7528330.051.9 %5.024413.8697872.080167.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 233162.35927368.017.5 %5.08504.16995593.020534.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง46098.60926265.043.0 %5.05365.25983691.94731.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง49238.032413.034.2 %5.011102.1893931.348464.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง52909.80915420.070.9 %5.07110.33982750.829661.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง43277.10916434.062.0 %5.07700.63965386.319330.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง77445.9346474.78140.0 %5.015506.8215113.9762.5 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง50933.89881474.242-60.0 %0.011319.6415000.780855.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง62289.359367.0700199.4 %5.020071.1292484.827487.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง337095.1622987.093.2 %5.0125828.087708.765193.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง47788.55917031.064.4 %5.05465.8398339.10493.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง1223923.5272392.4777.7 %5.0462567.06680.752998.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง53142.7738994.026.6 %5.010895.44452.993259.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง37908.7314818.060.9 %5.06103.3198686.2039888.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง39374.9493844.090.2 %5.06673.79985157.977522.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง698756.19474381.9432.1 %5.0298693.0326492.14191.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง144036.7365582.054.5 %5.015906.564842.408269.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง44251.0223440.047.0 %5.05965.31983032.11549.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง73139.602168545.25-130.4 %0.017730.3591709.46890.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง362651.0638320.089.4 %5.0135982.633719.575497.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง61419.5728341.053.9 %5.010971.462343.59378.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง88270.89156555.035.9 %5.013842.884972.356964.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง58227.03943765.4824.8 %5.010379.54866.0864991.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง892838.88266066.2570.2 %5.011047.33883.153364.8 %5.0
สพ.ระยอง1361676.6162203.5888.1 %5.04627.35012942.548836.4 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง34346.1619495.043.2 %5.04962.02475.158450.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง71793.0714651.7979.6 %5.013709.746304.047954.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง44056.5734723.021.2 %5.09069.83984171.384354.0 %5.0
สปส.จ.ระยอง109680.58177524.0-61.9 %0.018406.679252.925849.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง49107.94117347.064.7 %5.07149.252049.797471.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง40113.568740.938-71.4 %0.06115.20024582.482925.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ743.604ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1246331.45178584.827.5 %5.018330.06112051.71934.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2527662.88131572.075.1 %5.013363.049930.465825.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ53311.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12.0ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง2303715.31302844.043.4 %5.014607.8421125.361-44.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด752536.25460799.038.8 %5.06752.7915603.022-131.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย441891.41460197.72-4.1 %0.010096.5613913.09461.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง316189.25449160.0-42.1 %0.07696.67976391.504917.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง386428.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06993.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง77929.203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018590.041ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 55205.67253343.03.4 %1.512587.86091.695851.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง6551.930211161.0-70.3 %0.04544.022397.733447.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ124411.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106566.19ประเมินไม่ได้0.0
รวม 12,237,651 6,126,186 49.94 % 5.0 1,514,049 272,796 81.98 % 5.0