จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7925613.19380412.058.9 %5.03400.61993705.553-9.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี31296.5112.0100.0 %5.05482.68021236.57777.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี115773.7885758.10225.9 %5.0758.820011003.4945-32.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02322.484356.4883-87.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี37255.55126152.029.8 %5.07916.7598998.20387.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี34515.28922148.035.8 %5.07232.1797211.422597.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี413418.13166420.059.7 %5.033778.55910060.38670.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี58673.8215243.074.0 %5.03292.8201667.9924979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่47721.3797815.083.6 %5.02684.7662.082597.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง47508.8526395.086.5 %5.03442.7998645.325581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์46659.4697457.084.0 %5.02273.52709.070568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม45577.254044.091.1 %5.02005.74705.1279964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน47108.04348.090.8 %5.03679.3198734.8154980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว53887.6095772.089.3 %5.04335.1802940.984578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว44970.9927084.084.2 %5.04791.2397730.3980184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม46266.4228473.081.7 %5.03038.76733.6184775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ45565.7424148.090.9 %5.02588.1599711.2174772.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี88244.89877932.52311.7 %5.014443.855108.539664.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี46336.46933255.1828.2 %5.011187.4797538.449232.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม31804.45110589.066.7 %5.05805.042937.43849.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน32050.37111967.2462.7 %5.03964.61013501.272511.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี51623.8430804.040.3 %5.011567.8115152.287155.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี39122.2718071.053.8 %5.08601.35942698.284968.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี35443.01224856.029.9 %5.07118.08014374.814538.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี51225.2735319.031.1 %5.013469.3999409.550830.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี46998.5943385.6097.7 %3.511872.082369.869980.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี59796.12935640.040.4 %5.015836.344315.859472.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี44686.6625365.043.2 %5.010674.0611648.66884.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี102153.89175285.84-71.6 %0.019421.4498629.448255.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี43664.018647.057.3 %5.09932.469658.50782.8 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี38571.9313428.065.2 %5.09818.4004627.83693.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี35684.6217640.078.6 %5.07346.253329.968554.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี46270.39153193.691-15.0 %0.011145.752797.670474.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ181903.84293296.25-61.2 %0.026704.55920843.21321.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี55936.09871494.0-27.8 %0.013697.64914.8499893.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี46659.01215022.067.8 %5.08829.53032398.483972.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี54327.813114728.35-111.2 %0.013925.763038.992978.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี52544.53130610.041.7 %5.07631.52983500.740554.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี46674.28137927.018.7 %5.011452.4793827.036966.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี60250.17218016.070.1 %5.010255.724384.800857.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี55577.92233343.040.0 %5.014610.364863.040566.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี37172.5227362.026.4 %5.07536.4497300.9694896.0 %5.0
สพ.จันทบุรี138915.83102515.026.2 %5.04874.08982825.294942.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 707377.31916615.0-29.6 %0.010953.0616376.155841.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 180105.47153267.2714.9 %5.06138.81014595.757825.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี35718.53139159.039-9.6 %0.06532.4199813.9694887.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี56201.41839299.030.1 %5.012582.045649.488355.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี38161.12122590.040.8 %5.07821.64993891.702650.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)59397.9136608.038.4 %5.010674.0613573.529566.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี60708.8433298.045.2 %5.013013.0415027.798361.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี37396.07835635.54.7 %2.07536.47953837.049.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)99693.8272101.3227.7 %5.023458.5615745.323775.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1347936.16200539.8442.4 %5.015249.0512316.878984.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2234476.17109484.8553.3 %5.018196.2215038.752472.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี49420.35262759.191-27.0 %0.04082.11014722.146-15.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี854009.75788070.07.7 %3.517175.80112282.30128.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี279749.66278700.310.4 %0.58585.52054293.049850.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม330653.56138120.058.2 %5.08155.87993947.563551.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว245976.66135023.045.1 %5.09001.63964254.774452.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี546537.13302253.044.7 %5.020666.8417769.6814.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 38803.39828658.026.1 %5.08601.3301928.9055289.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี33516.9889438.071.8 %5.06471.542990.360653.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี1216584.0204874.7883.2 %5.0461485.7539531.23891.4 %5.0
รวม 9,017,875 5,717,868 36.59 % 5.0 1,061,129 286,795 72.97 % 5.0