จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด40076.2116752.083.2 %5.04221.0995.5999876.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด242074.98123302.6649.1 %5.0536.219971170.837-118.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด58315.297111360.3-91.0 %0.0831.83997933.052-12.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด35962.71921808.039.4 %5.06299.3398892.838585.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด54723.65212362.077.4 %5.05763.3398433.2664892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด186446.22159796.014.3 %5.021093.777015.579166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด50182.512.0100.0 %5.02693.22296.6090189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่48798.435750.088.2 %5.03629.04911.7149774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง45504.6485331.088.3 %5.02672.52558.9799879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ44811.984784.089.3 %5.01808.64608.6554666.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร47504.1914157.091.2 %5.03917.97677.0744682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง53476.664595.091.4 %5.02454.961305.556546.8 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่128846.25186214.16-44.5 %0.021330.074714.678777.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด51029.19141352.03119.0 %5.012243.8410476.16314.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง31886.5415888.081.5 %5.04116.419911.499.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด46412.7518976.059.1 %5.06698.63962790.729558.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด59021.83219059.067.7 %5.010064.55053.277849.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด38941.14812095.068.9 %5.06907.85991931.19872.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด47266.51213845.070.7 %5.08486.16024949.27241.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด64035.55118625.070.9 %5.012175.2613756.171-13.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด20597.52941482.0-101.4 %0.04773.12012724.618942.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด47916.37113636.071.5 %5.011604.757669.598133.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด37829.69131425.016.9 %5.06113.98973193.472447.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด182153.73138230.3824.1 %5.012175.324568.157762.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด20982.2715365.6326.8 %5.09665.16024617.930752.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด39496.7117631.080.7 %5.07763.5996466.2884894.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด36908.919546.074.1 %5.05405.58012031.61362.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด41268.03938882.2625.8 %2.58391.06053623.712956.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด55813.59311923.0-458.9 %0.012403.4414173.548-14.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด20703.9971355.0-244.6 %0.07557.12017662.7002-1.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด37398.74215957.057.3 %5.06774.731888.295972.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด49986.8259890.129-19.8 %0.08361.41021082.895587.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด37548.64816748.055.4 %5.06052.08015061.600116.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด42464.69134148.39819.6 %5.08448.59963616.953957.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด43979.516711.062.0 %5.04620.89993589.470522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด38444.62119396.049.5 %5.06314.99022741.025456.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด6973.029446.879-322.3 %0.03391.3901373.8154989.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด38741.76225121.035.2 %5.07788.66993152.973959.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 6548676.0439199.4493.3 %5.06573.450212603.917-91.7 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 48224.12165711.0-36.3 %0.02031.21710.015.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด30911.077737.075.0 %5.04359.69971540.263464.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด63914.62137954.040.6 %5.013582.4894015.70770.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด37757.1814391.061.9 %5.07193.07031411.48680.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด46029.3435188.023.6 %5.09405.36044777.112849.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด41989.37915049.064.2 %5.08657.33012084.727575.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด51220.9133988.0933.6 %5.04568.76032153.164152.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด162820.411256.899.2 %5.015986.3994809.650469.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด1541909.5375238.5375.7 %5.012085.1617490.668-44.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด247865.42184084.3625.7 %5.07045.80033877.511245.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่212603.8199646.99253.1 %5.06700.39995267.529821.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด95455.75188565.19-97.5 %0.016089.639231.980542.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 38806.96124977.435.6 %5.05856.985518.82525.8 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด30807.12112299.560.1 %5.02696.03437.3088-27.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 227870.28161903.9828.9 %5.043916.24255421.113-26.2 %0.0
รวม 11,601,388 3,370,149 70.95 % 5.0 442,299 267,072 39.62 % 5.0