จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา10544.16557.037.8 %5.06707.68021857.439972.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา38220.1636969.1993.3 %1.55426.87991560.35671.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 243260.5745188.0-4.5 %0.08362.0898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา37652.67222706.1739.7 %5.07202.1104116.574598.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา248435.38251214.92-1.1 %0.053772.24214616.52972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง59292.64118086.069.5 %5.04025.64011669.520558.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว49906.8919978.589880.0 %5.02581.0801919.9134564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม52298.90210994.1779.0 %5.03968.52979.71675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต48592.2896841.085.9 %5.04429.4399778.8574882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า51453.71913965.072.9 %5.03094.9199496.4794984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์51173.39813123.7874.4 %5.02287.7998679.0314970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว50139.14113218.073.6 %5.03187.68021129.492964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น47118.346754.085.7 %5.02618.3501557.5645178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน5730.37992071.063.9 %5.02130.9611.499.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ6842.521648.8775.9 %5.02819.9911.499.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา54836.10941559.024.2 %5.013667.5310486.97423.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา48276.71134864.027.8 %5.012602.637983.672436.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา41075.89133852.017.6 %5.08127.83981943.22576.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา40847.05916423.059.8 %5.07068.99024371.149438.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา49613.277ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010415.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 262554.4350704.19918.9 %5.022154.3511973.70546.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา25797.1833392.0-29.4 %0.06027.359911.499.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา53925.56341768.022.5 %5.013306.579808.008826.3 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา55662.10974103.0-33.1 %0.014149.324863.462465.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา110970.44166821.63-50.3 %0.019248.4718829.907254.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา41281.83210849.073.7 %5.08818.4395348.47996.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา36841.35221845.040.7 %5.06422.461725.285473.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา48217.5950845.0-5.4 %0.010244.711993.99980.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา69864.094ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015436.021ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา85919.21167020.022.0 %5.012925.922570.519580.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา43330.71117710.059.1 %5.09179.76951785.591480.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา68794.227187834.72-173.0 %0.017908.131713.9534996.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา18354.14181308.0-343.0 %0.08938.83983869.777656.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา40507.10214490.064.2 %5.08381.10061281.882484.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา62321.05939553.036.5 %5.019201.154746.522975.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา41563.7546610.0-12.1 %0.08133.8398396.368595.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา141967.2332114.077.4 %5.09103.69042822.67669.0 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 1039098.1781510.524.8 %5.014879.085983.496159.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา46447.5715819.065.9 %5.05980.29836.8244686.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา83446.56363360.60924.1 %5.013483.733951.296970.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา50469.21117875.064.6 %5.09274.83013850.625558.5 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา121651.73241290.72-98.3 %0.021078.13111498.95245.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา39745.3425624.035.5 %5.05328.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา43169.711ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08319.4902ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)184955.7372487.060.8 %5.023475.1992526.165589.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2241740.292151.77361.9 %5.019822.756540.189567.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา44513.2746579.828-4.6 %0.03815.889911327.99-196.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา258847.41173373.233.0 %5.08077.560112290.582-52.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา212334.31169557.7720.1 %5.07846.19973505.765955.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 390500.47282420.027.7 %5.010347.727104.953131.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9922.7451ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา1051870.6507891.051.7 %5.09307.129912089.434-29.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา106451.88242920.0-128.2 %0.020848.9215075.58827.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 45393.08246603.0-2.7 %0.011249.557487.490233.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา34323.029191.073.2 %5.06154.31013188.365548.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา185369.38144600.022.0 %5.039622.8281497.93-105.7 %0.0
รวม 6,060,863 4,456,236 26.48 % 5.0 565,129 296,666 47.50 % 5.0