จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก33670.0910955.067.5 %5.04165.20021451.438565.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก147068.9881826.96144.4 %5.09090.30961029.581588.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก41579.102658.098.4 %5.06218.40041085.156582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก165124.58151892.08.0 %4.019992.485722.960471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา57158.28110036.082.4 %5.02849.39991050.006563.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์56636.71911047.080.5 %5.03192.96842.2189973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี53567.9414903.090.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03005.76832.3139672.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก43024.60226601.72138.2 %5.07777.14014796.238338.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก59895.19914226.076.2 %5.03754.51834.29851.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก52433.94122502.057.1 %5.010421.455976.451242.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก41103.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06675.2402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก39702.69117058.057.0 %5.05591.33984492.639219.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก151950.8826997.082.2 %5.011467.328581.407225.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก23889.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05136.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก54709.97337723.28131.0 %5.011638.55592.839851.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก45560.28929549.435.1 %5.08025.41993322.693158.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก90873.5134095.23-47.6 %0.019568.141757.5205196.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก42903.71918742.056.3 %5.07816.19973194.251559.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก42666.80112704.070.2 %5.07188.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก36231.758683.076.0 %5.05325.16023501.28234.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก43739.21123743.045.7 %5.08044.43992277.919471.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก61812.859213049.0-244.7 %0.014490.85923888.578-64.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก66090.39868133.0-3.1 %0.016259.399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก54742.19919789.063.9 %5.012608.2793785.825970.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก109466.4190110.66-73.7 %0.022591.6991324.252494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก38233.94129218.023.6 %5.05895.66022351.516160.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก43182.73828260.034.6 %5.08044.16023219.53160.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก43413.87120903.051.9 %5.07873.291693.331478.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก84597.57827611.067.4 %5.010098.124496.710955.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก50712.1839043.023.0 %5.04067.97838.1469779.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก40915.7522640.044.7 %5.07055.63962745.376561.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก7898580.0245447.096.9 %5.069235.35916783.8575.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก32955.64117607.046.6 %5.04146.16991156.01772.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก44415.85218795.057.7 %5.06675.24022629.305460.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก41631.12118099.056.5 %5.05077.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก58252.73855350.9495.0 %2.59299.02822.716169.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก61296.12114999.075.5 %5.010573.576389.724139.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก39130.05928853.68926.3 %5.06085.81011111.395581.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก360593.63168041.3153.4 %5.014258.2216522.253454.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก5035.2554778.73-987.9 %0.03190.283069.5623.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก792447.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013761.3610396.95924.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก608696.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05628.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก108145.96188622.83-74.4 %0.015036.1212414.59317.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 42688.0227509.035.6 %5.07131.71974169.815941.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก33452.60910035.070.0 %5.04393.31982558.559141.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก456717.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028222.559ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 10,577,843 2,150,838 79.67 % 5.0 404,456 170,709 57.79 % 5.0