จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว32436.1997159.077.9 %5.05737.08012431.173657.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว115782.1567963.041.3 %5.0783.5999811.498.5 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 47426.2114149.200291.3 %5.0258.36002333.64951-29.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว39396.76219056.051.6 %5.08627.63962113.65575.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว36898.03117336.053.0 %5.07524.5801799.2139989.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว130496.4646636.78164.3 %5.020113.177968.428760.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว55814.14812553.077.5 %5.03686.28428.7349988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด47749.2114070.091.5 %5.03663.1201709.0230180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา46013.4696315.086.3 %5.05225.04929.0145382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น49175.031ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03221.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร47456.687328.084.6 %5.03999.1201732.6494881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ53920.85915098.072.0 %5.04909.17971033.495578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์46368.433814.091.8 %5.02869.3201710.8375275.2 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ315007.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว60095.60924896.058.6 %5.013761.8318514.256-34.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว37849.8097020.081.5 %5.05470.83982053.139962.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ82625.89125928.068.6 %5.08397.8398943.872588.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว50027.2519898.060.2 %5.012164.4799200.768624.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว38297.64812794.066.6 %5.08247.24023003.833563.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว34946.00820719.80140.7 %5.05034.23975948.7339-18.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว53129.83235356.12933.5 %5.013362.4938603.695-188.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว24409.8598063.067.0 %5.06034.739440.8242-56.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว49392.39815892.067.8 %5.011441.883938.766465.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว53107.28150978.6414.0 %2.013818.923931.4871.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว95374.008ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016462.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว55922.03911994.078.6 %5.08475.36045489.337435.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วไม่ครบ9177.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ661.50397ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว37056.6916819.081.6 %5.06935.06013464.890450.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว46831.94139337.87116.0 %5.010985.5212297.68979.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว68602.47722589.067.1 %5.09159.963600.376560.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว55996.531102141.37-82.4 %0.013723.8011266.02790.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว44250.10230706.72130.6 %5.09388.080171049.344-656.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว20159.64122432.0-11.3 %0.011042.555593.75249.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว44329.19916686.062.4 %5.010624.145335.703649.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว29125.37931280.32-7.4 %0.07676.6997480.8664993.7 %5.0
สพ. สระแก้ว137472.3832876.076.1 %5.09159.95026418.722729.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 596006.25420040.029.5 %5.010528.1211591.379-10.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว32670.0910799.066.9 %5.06200.5205811.4519786.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว51849.01222654.056.3 %5.09616.32037868.954618.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว34893.55914251.059.2 %5.06897.06012871.95958.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว93137.14198795.602-6.1 %0.012525.7894636.541563.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว39333.14121619.045.0 %5.07638.66996451.079615.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว138876.77199068.95-43.3 %0.044073.3596093.157786.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว178413.4188577.71950.4 %5.010335.25525.566946.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว160338.2750169.14868.7 %5.011854.1632.29999999.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1214356.47205973.723.9 %1.518066.0298261.252954.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2376172.19203353.5945.9 %5.019243.06111646.74339.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว383224.2843552.088.6 %5.03500.23414.8999988.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว668618.75683201.0-2.2 %0.015070.6828014.25-85.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว272933.31333952.0-22.4 %0.010492.43914780.0-40.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น4550689.0886831.0680.5 %5.010446.566918.204133.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว73379.508187781.08-155.9 %0.021299.27921433.568-0.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 45015.25830903.8431.3 %5.010300.924938.622652.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว32917.39811286.065.7 %5.06573.79981578.111576.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว949398.69120882.487.3 %5.0428043.8197591.22777.2 %5.0
รวม 10,615,609 4,383,577 58.71 % 5.0 925,008 460,237 50.25 % 5.0