จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ36148.28911133.069.2 %5.03200.84011043.42367.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ61329.9356657.07.6 %3.58658.48051175.89486.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ42341.85219814.053.2 %5.05710.98455.1164992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1463872.22439581.55.2 %2.564204.166690.014289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2332683.59316982.384.7 %2.045314.4615824.79287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3287311.66279573.342.7 %1.041937.75810454.2675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 196267.54750065.048.0 %5.05425.6802746.58686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 257621.8235719.038.0 %5.04398.76031477.2566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี61041.281143023.61-134.3 %0.05197.54981297.01675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง68596.38324060.064.9 %5.03657.241070.925570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ66942.88317485.073.9 %5.012460.32648.4699794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 166906.09426910.059.8 %5.05107.0801965.3234981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์62523.62929907.052.2 %5.04713.16991234.762573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 260146.87912.0100.0 %5.03600.2397425.4669888.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 183760.3294664.0-13.0 %0.014116.06111.710956.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 262772.08291114.0-45.2 %0.010051.5619133.93659.1 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ54231.35943423.019.9 %5.09761.40044121.100157.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ34707.46121956.036.7 %5.04151.66021483.97664.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ46314.23828733.038.0 %5.04969.31983595.360427.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ67275.89845665.39132.1 %5.07617.12013180.504958.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ22125.69935292.0-59.5 %0.04187.589822.19999999.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ60144.96953392.011.2 %5.012956.0417058.956145.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ166046.3226839.0-36.6 %0.018946.3114035.181978.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ44393.85220449.053.9 %5.07973.87012950.015963.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ49556.37117909.063.9 %5.08791.5498327.8355196.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ43244.87115437.064.3 %5.04303.77982875.91633.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ56691.28164575.0-13.9 %0.09247.92972681.2571.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ102773.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023909.27913240.46344.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ75321.70360752.019.3 %5.012994.066661.295448.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ117237.5337582.067.9 %5.012042.4791284.7889.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ90428.234196094.0-116.9 %0.017291.689951.8525494.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ136155.7835198.074.1 %5.05653.91991865.477167.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ58141.21949369.015.1 %5.07707.59961553.95379.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ168545.7378719.053.3 %5.016378.926625.355559.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ65734.75194241.0-195.5 %0.015390.091303.447591.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา361493.34295984.018.1 %5.012766.437857.91538.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ591291.25176710.070.1 %5.010004.764621.676353.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.524508.56118173.525.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ34415.1818389.046.6 %5.03619.251069.880570.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ84648.32122464.0-44.7 %0.017520.1213477.284980.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ406341.81716001.0-76.2 %0.028493.324337.130984.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ89027.328107671.0-20.9 %0.012385.5914170.566.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ793463.94554185.3130.2 %5.052813.60213737.3774.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ67970.95322307.067.2 %5.010902.363751.32265.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ53389.98858183.0-9.0 %0.06756.85012822.50258.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1255498.81203544.020.3 %5.010277.765893.5242.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 240509.2384178.344-107.8 %0.010325.174233.352159.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ129570.63112241.013.4 %5.03244.783030.06.6 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ1108841.01028486.07.2 %3.517234.165890.72865.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ312882.94ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ1106187.9350610.068.3 %5.05420.76037101.7344-31.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ487295.38137982.271.7 %5.0160958.0558897.79363.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย4135643.54040000.02.3 %1.075011.9315869.13978.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 49913.35235006.029.9 %5.010084.623100.923669.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ42561.17211477.073.0 %5.03372.02215.973934.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 13,104,627 10,937,745 16.54 % 5.0 917,729 284,826 68.96 % 5.0