จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์46348.3212790.2372.4 %5.07240.56011940.574573.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์208020.09127722.8538.6 %5.0966.02648.0774-174.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์35813.28920355.0243.2 %5.08381.52052644.933168.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์37512.87915828.0957.8 %5.09731.58011289.89186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์260235.73101334.061.1 %5.031714.1219078.409271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03720.63991096.936570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง44865.8285596.087.5 %5.02747.3999245.375591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง45277.416951.084.6 %5.02846.1599243.80891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง47969.69911081.076.9 %5.05027.8198653.799587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่47313.526899.085.4 %5.04841.52682.7744885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย44825.5784243.090.5 %5.05254.5601571.6149989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด44318.1485697.087.1 %5.04009.1001598.2434785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง44988.8015676.087.4 %5.03617.7494.123586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ49266.1418027.083.7 %5.03792.0098722.7125280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก46450.8015995.087.1 %5.04208.1602885.0814879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ43206.04981.088.5 %5.03225.2397607.4014981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์48581.774215.091.3 %5.03675.1201375.76389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์43599.6095290.087.9 %5.03179.1599148.23395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช48062.593724.092.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ45428.8592313.094.9 %5.02132.0460.67799897.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์45070.413691.091.8 %5.03546.8401167.0849995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง47509.3094655.090.2 %5.04708.9399552.9760188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์45450.2115719.087.4 %5.03701.159998.73999897.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย46785.5788536.081.8 %5.04408.56011087.680175.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์43165.89831948.2526.0 %5.011347.9210709.355.6 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์33199.48821492.4135.3 %5.05201.33982167.899958.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง36488.2198290.077.3 %5.06972.02860.4559.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง34918.62111869.066.0 %5.06478.56012684.758.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย28262.438107.071.3 %5.05880.78032998.9649.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์48993.2733545.4831.5 %5.013763.010398.31124.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์40701.37912929.5468.2 %5.08381.52055030.988340.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์38695.2119339.075.9 %5.09826.44047253.969226.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์61260.14845898.9125.1 %5.015911.7640568.496-155.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์30913.63138588.691-24.8 %0.08035.56013866.851351.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์76258.75108129.85-41.8 %0.024811.08216680.69932.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์54441.05149295.09.5 %4.516368.242204.34286.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์117774.3148246.94-25.9 %0.023670.3594317.654881.8 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1.3486671E+7789468.0694.1 %5.099907.7277724.399492.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์40823.10919903.03951.2 %5.010435.162288.5578.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์25519.7513449.047.3 %5.0999.719971569.0391-56.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)64529.7514326.077.8 %5.01279.81591.839-24.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์34311.8211567.6366.3 %5.09826.71924.3974690.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์35292.512685.064.1 %5.08153.28034070.825950.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์41387.55944189.449-6.8 %0.011119.5614729.869657.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์38624.14127781.93928.1 %5.09522.479512043.861-26.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์76530.03933896.21955.7 %5.025644.166250.543975.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์30855.2317711.542.6 %5.06327.71973001.049852.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์146274.59117233.2119.9 %5.018650.162708.03285.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์136087.7731038.8577.2 %5.010986.668639.185521.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์58437.14126863.35954.0 %5.014086.323102.566978.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์99744.96956896.32843.0 %5.021635.58147.99862.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์59445.32826261.055.8 %5.012717.125811.881354.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์38055.2346406.0-21.9 %0.08951.9395986.13889.0 %5.0
สพ.บุรีรัมย์680332.63126941.4881.3 %5.013210.5217351.630444.4 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 209757.58266253.88-26.9 %0.05970.4811151.718-86.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์32270.89112964.8759.8 %5.07278.52983038.080858.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์35883.7721202.040.9 %5.08381.52052821.138466.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์84099.1890632.617-7.8 %0.013173.243516.757673.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์43862.21918257.68958.4 %5.011804.44640.789160.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์28586.55190055.07-215.0 %0.012070.585218.363856.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1650935.81144944.077.7 %5.013259.3692615.850180.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2303143.69141392.053.4 %5.016855.80110178.06339.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3258061.64133722.048.2 %5.019308.1215657.886770.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4226760.8482483.563.6 %5.031775.2711860.062.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)286603.75129376.1554.9 %5.029962.996687.33277.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์24248.7367231.242-177.3 %0.02499.40992584.2852-3.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง115189.06237539.0-106.2 %0.08687.40044820.069844.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์325225.69801173.0-146.3 %0.08865.759816046.76-81.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์166000.0891632.06-437.1 %0.08052.9636197.25-349.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์444751.72204965.1353.9 %5.012137.285962.215350.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง1008373.6332825.1967.0 %5.08981.28035894.858434.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก736596.69375643.4149.0 %5.011386.925878.485848.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์201481.31303853.13-50.8 %0.026707.7993458.9587.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 41040.00829992.026.9 %5.010891.8015439.063550.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์35756.1295819.350183.7 %5.07620.79985499.321827.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์184554.81373708.31-102.5 %0.065606.88347334.23427.9 %5.0
รวม 22,598,080 7,081,283 68.66 % 5.0 908,058 426,081 53.08 % 5.0