จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03017.281485.3350.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์397439.5210151.5247.1 %5.01232.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์107050.4174277.79730.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์44283.62151797.941-17.0 %0.010888.6412534.606476.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์34804.44914818.057.4 %5.08734.5605253.4504997.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์228782.9277141.40666.3 %5.026481.30110485.64460.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์52799.50815889.069.9 %5.03524.4001694.4499580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท50683.1419318.081.6 %5.03693.5999212.8474994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ47935.1725811.087.9 %5.02816.28247.0284991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ46920.933919.091.6 %5.02956.5601123.737595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม47026.508884.098.1 %5.02733.3899189.20293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ47007.4694620.090.2 %5.02342.1599163.05893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม44843.8795992.086.6 %5.03640.79711.3790380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี44158.277553.082.9 %5.04374.5996153.909596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี47359.6218250.082.6 %5.03975.01064.484573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน44158.275851.086.7 %5.02065.4399196.80290.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ45826.4389486.079.3 %5.04185.3599536.9487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง43500.236401.085.3 %5.03510.2998195.519594.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม97007.26682423.39815.0 %5.011064.362782.801574.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์46733.6861139.5-30.8 %0.011016.4799116.228517.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06602.89013272.7550.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม38260.3016570.5482.8 %5.07235.28035652.521.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท36802.0319977.072.9 %5.06902.559610720.228-55.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์53385.2351187.0784.1 %2.09586.2512518.008-30.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์41232.96915722.061.9 %5.09875.48055445.775444.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์39427.828972.077.2 %5.08011.89996752.768115.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์93204.688ไม่ครบประเมินไม่ได้0.027632.879ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์38273.67233366.012.8 %5.08654.12996993.00219.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์68606.56346297.8432.5 %5.021056.87913284.0436.9 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์57679.56345150.4821.7 %5.016264.801611.1619996.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์70226.75110891.98-57.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์43766.75826363.69939.8 %5.010940.352698.27175.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0809.39996584.6690127.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.19995240.2384968.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0862.67999569.5999834.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์41192.512597.069.4 %5.09856.2598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์33121.7813576.089.2 %5.06909.03086.682955.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์44130.87938305.39113.2 %5.010788.244557.0457.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์104778.38277610.84-165.0 %0.020313.8428925.246-42.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์45175.80941565.08.0 %4.06845.75985193.118224.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์45179.012ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์144776.06132323.648.6 %4.044389.52694.456593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์132769.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018930.602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์62035.62125971.96158.1 %5.011282.644386.878961.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์7313.759852978.0-624.4 %0.02436.245027.8086-106.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์75862.93875545.00.4 %0.521456.1896829.150968.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์55129.7341700.024.4 %5.07615.8501475.3949993.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์134768.1732276.076.1 %5.09856.55511.252444.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์626788.19203043.4467.6 %5.011656.687143.829138.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์33580.1299781.070.9 %5.02673.06012854.4275-6.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์45459.83230668.3432.5 %5.010674.13822.372664.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์40257.32810607.073.7 %5.03596.222274.691736.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์70537.78968876.572.4 %1.09192.36043491.444862.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์44413.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011472.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์75179.42249264.96134.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์118409.5230207.074.5 %5.016482.02161.288186.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1522228.09183179.0364.9 %5.015500.654096.761773.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2209963.02105910.4649.6 %5.015006.485416.433663.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3109116.063867.0241.5 %5.019169.2795110.903373.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)122542.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013008.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์144600.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04123.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์78292.88351454.2734.3 %5.03913.235177.7471-32.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์856940.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014657.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์2092221.3408757.0380.5 %5.014309.179040.009836.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์579693.81211152.9863.6 %5.08389.43956605.716321.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม1001357.9207038.079.3 %5.011249.04410.660260.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท797215.88231296.9771.0 %5.09860.75984901.100650.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ953069.3112.0100.0 %5.010256.0411.499.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010885.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์159041.92348447.0-119.1 %0.030703.79931331.623-2.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 41833.46123346.0744.2 %5.09190.91993764.517359.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์36455.39816665.054.3 %5.07821.75981092.501586.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์407013.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0108898.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 10,344,970 3,998,245 61.35 % 5.0 570,119 269,885 52.66 % 5.0