จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ28424.611405.059.9 %5.06176.04981666.090973.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ348502.3150778.78985.4 %5.02970.791762.28840.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ39554.03925117.39136.5 %5.09344.3594568.46193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ153815.9483786.64145.5 %5.037828.579013.352576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์49928.6095275.089.4 %5.02963.3999621.1480179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ53127.73823905.055.0 %5.03225.3599839.8189774.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์50011.1998195.083.6 %5.05032.48767.9514884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์49883.167749.084.5 %5.03882.5999536.5219786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ51532.2898184.084.1 %5.05267.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง48024.0392395.095.0 %5.02581.679910.79999999.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ48241.322644.094.5 %5.03174.239710.79999999.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์47381.772967.093.7 %5.02132.819810.79999999.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่47999.8793710.092.3 %5.03338.6401825.1984975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์47266.3285391.088.6 %5.01829.5210.79999999.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง47285.0782677.094.3 %5.02734.7210.79999999.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์47789.433517.092.6 %5.03034.6799588.9480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย47178.933382.092.8 %5.02138.640110.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล49876.3918493.083.0 %5.03168.071.19300197.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน47520.413476.092.7 %5.02275.919910.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ47511.8093077.093.5 %5.02335.439917.31699.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน47439.323110.093.4 %5.02265.3599114.05695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย49233.9699993.079.7 %5.03082.9199746.4909775.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง32167.3213458.79258.2 %5.04194.61041356.371967.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์32061.8597136.077.7 %5.06191.57963147.074549.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์31987.738014.074.9 %5.06299.52052355.0562.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย31909.89110898.065.8 %5.04520.87991706.90362.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ38056.3410977.071.2 %5.05051.87994317.293914.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ44523.05912497.571.9 %5.08743.63964328.503950.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ200819.4457468.03971.4 %5.038133.82821639.56643.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ30052.3488458.477-194.3 %0.07309.239714484.875-98.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ335658.9775855.36777.4 %5.0141827.3412828.16491.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ60093.53927584.7354.1 %5.017063.092819.952983.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ20740.14112065.041.8 %5.0783.23999961.01996-22.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ20597.848139.060.5 %5.010141.242957.045970.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ37458.57815239.359.3 %5.08562.962577.891469.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ45227.871ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07771.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ65561.23446427.35929.2 %5.018194.156737.088963.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ67183.09452877.021.3 %5.016569.0109.107599.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ39572.78925382.31135.9 %5.011529.414218.22863.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ339680.56187785.1744.7 %5.0122184.692440.83598.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ51970.44919919.061.7 %5.09304.55968696.87016.5 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ43699.211ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011168.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ50774.64858460.301-15.1 %0.013716.245195.103562.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ99268.38334546.53965.2 %5.05178.71974711.85749.0 %4.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ41832.44943289.078-3.5 %0.010065.24826.0440191.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ138685.5631363.47177.4 %5.011111.14184.002962.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 609957.13330654.5945.8 %5.012561.825245.210458.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ33247.30112412.062.7 %5.06870.47951064.064584.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ41508.35234537.016.8 %5.010013.042979.057470.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ65360.2560997.8796.7 %3.013164.665480.956158.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ61996.2345051.027.3 %5.017938.17572.91857.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ27929.1125242.06-348.4 %0.014629.082956.387579.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)960307.25165827.282.7 %5.033541.4493791.865588.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1289682.22213225.0626.4 %5.027357.1991180.895.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2809247.56114075.9785.9 %5.013007.275714.2556.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 31828566.627727.6898.5 %5.0116639.774430.029396.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4272763.0136559.6949.9 %5.017627.775009.235871.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ38873.42261690.891-58.7 %0.03196.16994560.0-42.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ2657706.31001654.162.3 %5.030707.87925854.05115.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ332700.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011200.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ1325768.6445615.066.4 %5.010445.5213843.817963.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ243443.95382765.53-57.2 %0.025548.021889.04714.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 38660.85928015.027.5 %5.09076.36044391.14751.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ37812.44915834.058.1 %5.08543.91993611.73957.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ410136.53144200.064.8 %5.0121611.7246702.7561.6 %5.0
รวม 13,011,152 4,473,154 65.62 % 5.0 1,074,673 287,091 73.29 % 5.0