จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2485757.44223000.0554.1 %5.02781.962169.321522.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี40958.7313406.067.3 %5.08253.65041973.387576.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี225556.66161748.1628.3 %5.0885.719971171.7395-32.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี971122.0612183.2198.7 %5.04367.041157.173.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี3810846.3153769.4196.0 %5.016472.2793205.464880.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี41602.96133207.020.2 %5.011372.281339.395588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี368510.06282108.023.4 %5.041569.6810760.00474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี57173.9826577.553.5 %5.03265.31981362.3558.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ55906.75810568.081.1 %5.03763.3801857.9459877.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม49494.6417627.084.6 %5.04609.3198400.4884991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม44297.4414393.090.1 %5.04137.83983301.020.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก45812.737482.083.7 %5.05393.64011235.206477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ45869.915372.088.3 %5.03237.22839.5319874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร56551.5516867.087.9 %5.04259.1602952.1999577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ45743.165638.087.7 %5.04482.0929.807579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน46242.7897281.084.3 %5.03493.98907.2894974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล46929.0398615.081.6 %5.04410.2998893.0009879.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่47207.3325485.088.4 %5.04981.7998845.5230183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน46085.077400.083.9 %5.05979.961216.142979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น46221.8915617.087.8 %5.03760.9199919.8565175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย45559.8985316.370188.3 %5.04980.0141.7797.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม46232.8285644.087.8 %5.02280.24132.3194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร44485.9695123.088.5 %5.04321.799812.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง48255.574211.091.3 %5.02498.399912.099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร44823.1297677.082.9 %5.04290.8398900.773579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง45765.752445.094.7 %5.02533.799812.099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์4669.29982858.038.8 %5.01780.7999701.6234760.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก45335.2115370.088.2 %5.02102.159999.95999995.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก194488.38260000.0-33.7 %0.018004.80111400.036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ65569.98459000.010.0 %5.013980.841520.089.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี61053.30145121.0226.1 %5.017533.4398412.991252.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี65585.06323559.064.1 %5.019821.01329.163993.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ54258.2724017.055.7 %5.015774.6015510.065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล51048.28936000.029.5 %5.015640.8013420.078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ55012.17220752.062.3 %5.018550.322415.080687.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม50859.25824462.69951.9 %5.015260.165559.399963.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร47197.2311560.075.5 %5.014119.1995638.335460.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี40521.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010748.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี54854.76228446.448.1 %5.016854.6028305.451250.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี47793.62936084.19924.5 %5.011600.46517.072343.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 7164531.95312763.03-90.1 %0.056425.3247858.30115.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 458766.44122064.062.5 %5.018437.8794870.488373.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี53315.78921593.059.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี104344.0237173.064.4 %5.012969.60111685.09.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 452863.69952132.3091.4 %0.522199.22147416.723-113.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี316729.94282689.1310.7 %5.028872.9596459.915577.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี27160.0865697.102-141.9 %0.06731.879910049.274-49.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี84103.0756503.032.8 %5.026265.7215912.100177.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี61430.60912000.080.5 %5.017533.4391140.093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี231718.52203554.4112.2 %5.027802.0823239.955888.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี3275258.33433083.8-4.8 %0.017518.6811775.7532.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 128345.52212107.02-65.3 %0.047136.5428388.31-808.8 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)64467.39112000.081.4 %5.021170.3981140.094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี45235.07812000.073.5 %5.012741.481966.584.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)51047.55189294.109-74.9 %0.017291.169270.945346.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)141166.44141042.340.1 %0.554486.4813859.75974.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1189273.28188441.9770.9 %0.532058.852330.805992.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง223220.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04564.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี280868.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02447.1599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี42365.85218804.7655.6 %5.011828.64870.5324792.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี40892.35936000.012.0 %5.010748.765700.047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี46707.8235736.023.5 %5.013426.081084.991.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี257341.31120000.053.4 %5.074581.43811400.084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี45212.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010687.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี53517.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012969.601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี67919.734183621.3-170.4 %0.018674.3983060.775483.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี157397.0516975.10989.2 %5.017533.4395700.067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี45801.46924000.047.6 %5.012969.6015675.056.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี70144.156ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017533.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี97420.3282443.32815.4 %5.028258.5597207.044474.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี45193.9831554.030.2 %5.010687.684819.350154.9 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี315028.56196258.737.7 %5.010899.63240.92570.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี857555.19293174.0365.8 %5.08017.43995072.987836.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 1185285.51193166.0-0.7 %0.023753.5210791.17654.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี39760.37916065.8259.6 %5.010687.682242.703179.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี50540.4127557.9845.5 %5.013654.1996175.054.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี263641.13176514.033.0 %5.017336.776507.714462.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี40251.2724000.040.4 %5.010915.924560.058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี81538.29782891.281-1.7 %0.018446.2794785.149974.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี45273.19951163.0-13.0 %0.012969.6012280.082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี42135.85268040.938-61.5 %0.015186.68536.278343.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี121859.79187186.72-53.6 %0.040352.6417508.524481.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ122991.8165000.047.2 %5.040352.6413417.007691.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี250832.3463000.074.9 %5.09573.963420.064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 13570898.3189208.094.7 %5.037105.0827338.7580.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2507325.03236401.7753.4 %5.016430.0415365.951767.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 31284044.1120949.2590.6 %5.038232.9618232.035278.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4389510.94144033.4863.0 %5.036915.0126257.649983.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5786396.63162878.079.3 %5.037817.3984920.082587.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม303680.88360000.0-18.5 %0.012327.3611400.07.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี577718.56112000.080.6 %5.015145.3222800.0-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี1892524.6120000.093.7 %5.012908.04111400.011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี472551.7860000.087.3 %5.014169.95911400.019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี364910.3460000.083.6 %5.013011.7215700.056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ768667.4460447.44192.1 %5.013844.165793.384858.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล758833.6936000.095.3 %5.012420.245700.054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ794235.1936508.095.4 %5.010723.8015716.149946.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี246866.5634000.086.2 %5.025963.683610.086.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี137100.03404079.81-194.7 %0.050978.53116175.27268.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี226879.59286012.0-26.1 %0.010023.123901.599961.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)41081.87927123.034.0 %5.07632.92971003.779586.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี353946.28443918.0-25.4 %0.035265.4811764.79866.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 48218.44927886.042.2 %5.014338.8017620.852546.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 60010.352123086.5-105.1 %0.017533.4391223.409993.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี40062.2324000.040.1 %5.010687.685700.046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี633533.25238162.3862.4 %5.079690.3274517.4456.5 %3.0
รวม 31,077,226 12,949,976 58.33 % 5.0 1,717,068 1,057,437 38.42 % 5.0