จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร52936.12110066.081.0 %5.06114.961958.23568.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร168780.84177323.7-5.1 %0.02272.08011307.266542.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร38933.64119684.049.4 %5.07027.68022241.533968.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร43853.26215099.065.6 %5.06932.5898398.0499994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร177048.83119752.032.4 %5.020490.845141.66674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร57182.28917249.069.8 %5.04447.2603850.9709580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว49685.185472.089.0 %5.02091.1199835.0465160.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา55543.6096444.088.4 %5.04173.1201443.0679989.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย63178.9925299.091.6 %5.03630.5999599.7249883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม52307.7387441.085.8 %5.03147.48405.9129987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว56506.9694383.092.2 %5.02623.0801654.502575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง61563.3283088.095.0 %5.03415.6802136.18396.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร40252.10949182.359-22.2 %0.08282.52053730.944355.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03030.72772.9484974.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ32391.527102.078.1 %5.05759.87992660.9553.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย31830.7219943.639668.8 %5.04663.47022310.399950.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร47187.17222897.051.5 %5.010450.48176.077621.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร37837.9315621.058.7 %5.06049.39996392.8442-5.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร41703.511400.072.7 %5.07141.58987244.2124-1.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร45037.96929586.434.3 %5.09765.870114461.204-48.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร27879.7643818.922-57.2 %0.06147.39998214.9443-33.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร59505.96933699.8243.4 %5.015926.915914.424362.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร67707.93852821.21122.0 %5.012275.883200.138473.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร159987.86163941.13-2.5 %0.053350.8012744.568894.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร64429.59821318.066.9 %5.08739.08013298.589862.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร47305.14811201.076.3 %5.08263.6201798.3039690.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร46128.87111995.074.0 %5.06171.78035191.208515.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร44429.78928399.036.1 %5.08396.52053012.279164.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015160.64918338.967-21.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร28758.7624308.015.5 %5.013454.8695483.779859.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร76179.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022316.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร56637.12192204.0-62.8 %0.011884.02531.135595.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร53132.10225407.052.2 %5.07769.31013752.214851.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร45380.37127972.038.4 %5.010488.382386.45777.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร57613.8259268.859-2.9 %0.08979.962204.085475.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร62985.87933499.69946.8 %5.011648.584605.856460.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร34885.6631322.010.2 %5.06114.96480.49192.1 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร133311.7327896.079.1 %5.07788.10994399.589443.5 %5.0
รจ.จ.ยโสธร484848.0309487.036.2 %5.09319.46976773.761227.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร32973.46111722.064.5 %5.05164.10011210.0976.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร42790.37119292.054.9 %5.07826.33984530.340842.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร34057.07812148.064.3 %5.05449.25982524.064553.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร47195.0246533.091.4 %0.59762.09963700.306962.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร49921.35217204.065.5 %5.011629.321439.55487.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร160010.6954739.71165.8 %5.046047.8713063.981493.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1371288.13167074.2555.0 %5.026809.8594942.099181.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2150891.481052.267999.3 %5.015670.376339.473659.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร39272.281ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03889.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร455848.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09642.5996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร110445.748974.091.9 %5.06323.28034558.213927.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา623722.31213714.065.7 %5.09365.24028214.554712.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร92738.313236008.0-154.5 %0.018665.1615873.11715.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 37655.1291427.396.2 %5.07540.92978011.4541-6.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร33188.9497787.076.5 %5.05335.07033247.264439.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร457771.53206329.5954.9 %5.048517.0790323.93-86.2 %0.0
รวม 4,873,340 2,539,597 47.89 % 5.0 567,497 300,031 47.13 % 5.0